جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

ماده واحده - عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده که در تاریخ
20 مهر ماه 1351 برابر 12 اکتبر 1972 در مسکو به امضای وزیران امور خارجه
دو دولت رسیده است تصویب می گردد و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در
تاریخ روز دوشنبه 21/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با توجه به
تمایل متقابل برای تحکیم و توسعه روابط دوستی و حسن همجواری دو جانبه و
به پیروی از روح عهدنامه ها و موافقتنامه ها و اسناد دیگر موجود فیمابین و
طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد و بر اساس اصول برابری و عدم مداخله در
امور داخلی و احترام متقابل به حق حاکمیت و استقلال ملی و تمامیت ارضی و
با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی و فنی تصمیم گرفتند
عهدنامه حاضر مندرج در ذیل را منعقد سازند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین تصمیم خود را مبنی بر استفاده کامل تر از امکانات
مساعد موجود در ایران و اتحاد شوروی - به منظور گسترش و تحکیم همکاری همه
جانبه اقتصادی و فنی مفید برای طرفین و نیز تجارت بین دو کشور بر مبنای
متعادل و دراز مدت اعلام می دارند.
ضمنا در نظر است بین صادرات مجموعه گاز و سنگهای فلزات الوان و پنبه و
کالاهای دیگر صنعتی و کشاورزی ساخت ایران از ایران به اتحاد شوروی و از
طرف دیگر صادرات تجهیزات و ماشین آلات و مصالح و کالاهای دیگر ساخت شوروی و
همچنین واگذاری خدمات از طرف شوروی به ایران تعادل و موازنه حاصل گردد.
ماده 2 - همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور مندرج در ماده یک عهدنامه
حاضر دائما گسترش و توسعه خواهد یافت - در زمینه هایی مانند:
توسعه ذوب آهن و فلزات رنگین و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و شیمیایی و
ماشین سازی و کشاورزی و آبیاری و ماهیگیری .
طرح و ساختمان مراکز نیروی برق و خطوط انتقال برق و سایر تاسیسات نیروی
برق و طرحهای صنعتی و غیره و توسعه ارتباطات حمل و نقل .
تجسسات زمین شناسی به منظور کشف مواد زیرزمینی و نفت .
تربیت کادرهای ملی در زمینه فنی و حرفه ای و انجام مشورتهای متقابل بین
کارشناسان دو طرف در قسمت برنامه ریزی و در توسعه اقتصادی و فنی .
حفظ محیط زیست انسانی .
ماده 3 - طرفین متعاهدین با تمام وسائل به توسعه همکاری بین سازمانهای
ذینفع ایران و اتحاد شوروی در رشته های مناسبات اقتصادی و بازرگانی و فنی
و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و قراردادهای مربوطه بر اساس عهدنامه حاضر
و طبق قوانین جاری در هر دو کشور مساعدت خواهند نمود.
ماده 4 - مسائل مربوط به اجرای عملی همکاری دو جانبه اقتصادی و فنی و
همچنین تجارت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کمیسیون
دائمی همکاری اقتصادی شوروی و ایران مورد مذاکره نمایندگان دو طرف قرار
خواهد گرفت .
کمیسیون مذکور توصیه هایی را که مورد موافقت قرار گرفته باشد جهت بررسی به
دولت ارائه خواهد نمود.
ماده 5 - طرفین متعاهدتین کوشش برای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و
فنی به کار خواهند برد و در عین حال آمادگی خود را برای مساعدت در اجرای
نظریات همکاری منطقه ای در امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین در امر حمل و
نقل ترانزیتی با در نظر گرفتن منافع همه دولی که خود را با نظرات مذکور
سهیم می دانند و از آن پشتیبانی می کنند اعلام می دارند.
ماده 6 - طرفین متعاهدتین اعلام می دارند که مقررات عهدنامه حاضر به
تعهداتی که طرفین سابقا نسبت به دول ثالث بر عهده گرفته اند خللی وارد
نمی سازد و بر علیه دول ثالث متوجه نمی باشد و تعهداتی که طرفین طبق
معاهدات موافقتنامه های جاری با دول ثالث دارند با مقررات عهدنامه حاضر
مغایرت نداشته و نخواهد داشت .
ماده 7 - عهدنامه حاضر از روزی که به موقع اجرا گذاشته می شود به مدت 15
سال معتبر خواهد بود و هر گاه تا یک سال قبل از انقضای مدت عهدنامه هیچیک
از طرفین متعاهدتین به طرف متعاهد دیگر تمایل خود را برای خاتمه دادن به
اعتبار قانونی عهدنامه اعلام ننماید - اعتبار آن خود به خود هر بار برای
پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
ماده 8 - عهدنامه حاضر به تصویب خواهد رسید و از روز مبادله اسناد تصویب
که در تهران صورت خواهد گرفت به مرحله اجرا در خواهد آمد.
عهدنامه حاضر در مسکو به تاریخ 20 مهر 1351 مطابق با 12 اکتبر 1972 در دو
نسخه هر یک به زبانهای فارسی و روسی تنظیم گردید و هر دو متن دارای
اعتبار مساوی است .
از طرف دولت از طرف دولت
شاهنشاهی ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون عهدنامه راجع به
توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :