جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

ماده 1 - صندوق پس انداز ثابت افسران ، همافران و درجه داران کادر ثابت
ارتش شاهنشاهی توسط وزارت جنگ در بانک سپه بر طبق مقررات این قانون تاسیس
می گردد.
ماده 2 - درآمد صندوق پس انداز موضوع این قانون به شرح زیر است :
الف - از حقوق ماهانه :
1 - امرا و افسران ارشد ماهانه یک هزار و پانصد ریال (1500) ریال .
2 - افسران جز و همافران ماهانه یک هزار (1000) ریال .
3 - درجه داران ماهانه پانصد (500) ریال .
ب - از بودجه وزارت جنگ :
معادل سهم برداشت شده از حقوق ماهانه هر یک به شرح مندرج در بند بالا.
ماده 3 - وجوه پس انداز از طرف ارتش شاهنشاهی به صورت سپرده ثابت و به
نام صاحب حساب اعم از سهم پرداختی آنان و سهم وزارت جنگ به طور جداگانه
در بانک سپه تودیع می گردد و بهره آن با توافق وزارت جنگ و بانک سپه و
رعایت مقررات بانکی محاسبه و به موجودی صاحب حساب افزوده می شود.
ماده 4 - وجوهی که در اجرای این قانون برای هر یک از افسران ، همافران
و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی پس انداز ثابت می شود فقط در خاتمه
خدمت در ارتش شاهنشاهی (بازنشستگی ، معلولیت ، بازخرید و انتقال ) با بهره
متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره - استعفاکنندگان و اخراج شدگان فقط حق دریافت وجوهی را که از
حقوق آنان کسر شده است به اضافه بهره متعلق به آن خواهند داشت .
ماده 5 - در صورت فوت صاحبان حساب از وجوهی که به نام آنان پس انداز
ثابت شده است اعم از پرداختی آنان و پرداختی وزارت جنگ پس از وضع دیونی
که به بانک سپه دارند با بهره متعلق بین وراث قانونی آنان تقسیم خواهد
شد.
تبصره - در صورتی که متوفی فاقد وراث قانونی باشد سهم پرداختی او و
بهره متعلقه به آن جزو ماترک متوفی محسوب می شود.
ماده 6 - به موجودی حساب پس انداز ثابت و بهره متعلق به آن در موقع
پرداخت هیچ گونه مالیات و عوارض تعلق نمی گیرد.
ماده 7 - کسر و تودیع وجوه مذکور در ماده 3 این قانون در مورد سهم
صاحب حساب از اول سال 1351 و در مورد سهم وزارت جنگ از اول سال 1352 به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 8 - آن قسمت از وجوه پس انداز ثابت بابت سهم وزارت جنگ و بهره آن
که طبق مقررات این قانون به صاحبان حساب یا وراث مستمری بگیر آنان قابل
پرداخت نیست به ترتیبی که بنا بر پیشنهاد وزارت جنگ به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید برای کمک به وراث شهدا و بازماندگان صغیر افسران ، همافران و
درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده 9 - بانک سپه موظف است برابر آیین نامه ای که با موافقت بانک مذکور
به تصویب وزارت جنگ می رسد در صورت تقاضای صاحبان حساب به آنان وام بدهد.
شرایط و مبلغ و مدت وام و بهره متعلق در آیین نامه مزبور تعیین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
روز شنبه 26/12/1351 در جلسه روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :