جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون با ادغام سازمانهای غله و قند و
شکر و شرکت سهامی چای ایران شرکتی به نام سازمان غله و قند و شکر و چای
کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که در این قانون سازمان
نامیده می شود تشکیل می گردد.
تبصره 1 - سازمان دارای شخصیت حقوقی است و بر طبق اصول بازرگانی و به
صورت شرکت سهامی اداره خواهد شد و نمایندگی سهام دولت در جلسات مجامع
عمومی آن با وزرای تعاون و امور روستاها و دارایی و اقتصاد می باشد و وزیر
تعاون و امور روستاها ریاست مجامع عمومی را عهده دار خواهد بود.
سازمان بر اساس مقررات پیش بینی شده در اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت
تعاون و امور روستاها به تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها، دارایی
و استخدام مجلسین خواهد رسید انجام وظیفه خواهد نمود.
هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه سازمان پس از تصویب کمیسیونهای نامبرده
نیز لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2 - سرمایه سازمان عبارت از مجموع دارایی سازمان غله سازمان
قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران خواهد بود که نحوه ارزیابی آن در
اساسنامه پیش بینی خواهد شد.
آن قسمت از ساختمانها و اموال غیر منقول و تاسیسات و وسایل سازمان غله ،
سازمان قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران که به تشخیص وزیر تعاون و امور
روستاها مورد احتیاج سازمان غله و قند و شکر و چای کشور نباشد جهت
استفاده به سایر سازمانهای تابعه و یا وابسته به وزارت تعاون و امور
روستاها واگذار خواهد شد.
تبصره 3 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره سازمان با سمت معاون وزارت
تعاون و امور روستاها وظایف محوله به خود را انجام خواهد داد.
تبصره 4 - مادام که اساسنامه سازمان به تصویب نرسیده امور سازمانهای
غله و قند و شکر و شرکت سهامی چای کشور طبق اساسنامه های مربوط اداره
خواهد شد.
تبصره 5 - اعتباراتی که در قانون بودجه سال 1352 کل کشور برای
دستگاه های مذکور در ماده یک این قانون منظور شده است در اختیار سازمان
گذارده می شود که با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار دهد. همچنین
وجوهی که طبق قانون بودجه سال جاری دستگاه های نامبرده باید به حساب درآمد
عمومی پرداخت کنند طبق مقررات از طرف سازمان تادیه خواهد شد.
ماده 2 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه تشکیلات
خود را تنظیم و به تصویب وزیر تعاون و امور روستاها برساند.
تبصره 1 - کارکنان سازمان غله و قند و شکر و شرکت سهامی چای ایران به
سازمان منتقل می شوند.
تبصره 2 - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از
تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی مشاغل مستمری در سازمان نشوند به یکی از
طرق زیر عمل خواهد شد:
الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت باشند
بازنشسته می شوند حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی سازمانهای غله و قند و شکر
برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون
خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن
تعیین می شود و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکت سهامی چای ایران برابر
گروه و پایه قطعی شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود
که برابر مقررات مربوط تعیین می شود.
ب - مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول
قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل می شوند.
ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند (الف ) یا (ب )
درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره 3 - آن عده از مستخدمین رسمی سازمانهای غله و قند و شکر و شرکت
سهامی چای ایران که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا موسسات
دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های
مزبور منتقل شده محسوب می شوند.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
روز دوشنبه 3/2/1352 در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :