جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

ماده واحده - تبصره ماده واحده قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 29/2/1349 به عنوان تبصره یک محسوب می شود و تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده واحده مزبور الحاق می گردد.
تبصره 2 - فوق العاده سختی خدمت مامورانی که در بخش مسلولین زندانهای شهربانی کل کشور خدمت می کنند چهل درصد علاوه بر میزان مقرر در این ماده قابل پرداخت می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 19/10/1351 در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :