جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام اداره کل گمرک به (گمرک ایران ) تغییر می یابد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 6/2/1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :