جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

ماده واحده - ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 4 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی در حوزه مسئولیت پلیس راه ژاندارمری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور می شود و بر اساس بودجه ای که به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت دفتر مرکزی بودجه و وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف هزینه های مربوط به پیشگیری از تصادفات ، کمک به تهیه وسائل و لوازم مخابراتی و موتوری مورد نیاز پلیس راه و نیز ایجاد تاسیسات در جاده های خارج از محدوده شهرها خواهد رسید. نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آیین نامه این قانون تعیین خواهد
شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 22/12/1351 در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :