جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود از متقاضیان پروانه های تشکیل موسسات کارآموزی و یا پروانه های صلاحیت فنی و حرفه ای و ارزیابی میزان تخصص و مهارت حرفه ای برای اشتغال به خدمات عمومی مبلغی متناسب با هزینه انجام آزمایشهای مربوط دریافت نماید و این وجوه دریافتی به درآمد عمومی منتقل می گردد دفتر مرکزی بودجه بر اساس پیش بینی وزارت کار و امور اجتماعی معادل مبلغ مزبور را به بودجه این وزارت اضافه می نماید.
آیین نامه مربوط به تشخیص نوع این موسسات و یا مشاغل فنی و حرفه ای و
ارزیابی میزان تخصص و مهارت حرفه ای و همچنین مبلغ قابل دریافت برای هر یک از موارد فوق از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و پس از تایید وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 31/2/1352، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :