جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

ماده واحده - بعضی مواد و تبصره های قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3
/1350 به شرح زیر اصلاح و تکمیل می شوند:
1 - بند 9 از ماده یک حذف می شود و شماره های ردیف بعد از آن به ترتیب
به شماره های 9 و 10 تبدیل می گردد.
2 - ماده 2 به شرح زیر اصلاح می شود:
"ماده 2 - شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور
رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق
خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح
است تشکیل می شود".
3 - ماده 3 - به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ماده 3 - عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت
آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج
داشته باشند آزاد است ".
4 - ماده 8 به این شرح اصلاح می گردد:
"ماده 8 - هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود را برای
حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند لکن
هیچ عضو نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد".
5 - بند 3 ماده 18 به شرح زیر اصلاح می شود:
"3 - رشته کار و پیشه : شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی ،
تعاونیهای صنایع کوچک ، تعاونیهای تهیه و توزیع ، تعاونیهای مشاغل آزاد و
تعاونیهای صیادان .
6 - بند 6 ماده 22 به شرح زیر اصلاح و ضمن حذف بند 7 شماره ترتیب سایر
بندهای این ماده تصحیح می گردد:
"6 - اعضای هیات مدیره و بازرسان (تعداد، نحوه انتخاب ، وظایف ، عزل ،
استعفا و فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان ، تعیین صاحبان امضای مجاز
حدود و اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای
افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت ".
7 - تبصره بند 9 ماده 62 به "تبصره 1" تبدیل و تبصره 2 به شرح زیر به
آن اضافه می شود:
"تبصره 2 - تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات
تشکیل اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 61 این قانون فراهم نشده است ،
شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می توانند اتحادیه واحدی را
برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه های سه گانه مذکور در ماده 61
این قانون تشکیل دهند".
8 - تبصره ماده 66 به "تبصره 1" تبدیل و تبصره 2 به شرح زیر به ماده
مذکور اضافه می شود:
تبصره 2 - شرکتها و اتحادیه های تعاونی تهیه و توزیع می توانند برای تامین
اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و در
چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها
اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و همچنین
بر تودیع سپرده های شرکتها و اتحادیه های مزبور در بانکها نظارت خواهد
نمود".
9 - عنوان فصل هفدهم به شرح زیر اصلاح می شود:
"شرکت های تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد".
10 - ماده 94 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 94 - شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت
افراد یا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیما مباشر واحد کسبی خود
باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر
تشکیل می شود:
1 - تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار
و وسایل حمل و نقل به منظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت و
فعالیتهای واحدهای عضو.
2 - انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالاهای مورد نظر.
3 - تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضا.
11 - تبصره زیر به ماده 133 الحاق می گردد:
"تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضا می تواند برای نظارت بر
اداره امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات
پیش بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد".
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 149 قانون شرکتهای تعاونی پس
از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه
27/3/1352، در جلسه روز شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو
شمسی به تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :