جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

ماده واحده - قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای سهامی نایع شیمیایی میتسوبیشی و نیشوایوایی و دو فقره نامه ضمیمه آن به استناد
ماده یک قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 1344 منعقد گردیده و
مورد تایید هیات وزیران نیز قرار گرفته است تصویب و اجازه اجرای آن داده
می شود.
اجازه اجرا قرارداد فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه به استناد
ماده یک قانون توسعه صنایع پتروشیمی پس از تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد
و دارایی مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 4/4/1352، در جلسه روز سه شنبه
دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای مشترک
اقتصاد و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :