جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

ماده واحده - قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ماه 1333 و ملحقات آن لغو می گردد و به دولت اجازه داده می شود قرارداد ضمیمه مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکتهای خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضا شده است به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه 2/5/1352 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :