جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

ماده 1 - شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وزارت علوم و آموزش عالی با
وظایف زیر تشکیل می شود:
1 - بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته های پزشکی و تخصصی .
2 - ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه ها و روشهای کلی آموزش و ایجاد
هماهنگی لازم .
3 - بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته های
پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی .
4 - تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی و بیمارستانهای
وابسته به دانشگاهها از جهات زیر:
الف - برنامه و روشهای آموزشی .
ب - بررسی و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی موسسات
پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاهها بر
اساس ضوابط مقرر.
ج - تنظیم آیین نامه ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی .
5 - بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها.
6 - همکاری با شورای گسترش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی .
7 - تشکیل هیاتهایی به منظور بررسی و مطالعه در هر یک از موارد مربوط
به وظائف شورا و طرح گزارش آنها در شورا.
تبصره - تعیین رشته های مشمول این قانون با وزارت علوم و آموزش عالی
خواهد بود.
ماده 2 - اعضای شورا به قرار ذیل می باشند:
1 - وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده او.
2 - وزیر بهداری یا معاون او.
3 - نماینده نظام پزشکی .
4 - روسای دانشکده های پزشکی کشور.
5 - یک نفر از استادان هر یک از دانشکده های پزشکی کشور به انتخاب
شورای آن دانشکده .
6 - پنج نفر از استادان و متخصصان به تعیین وزیر علوم و آموزش عالی
که مدت عضویت آنان سه سال خواهد بود و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .
تبصره - ریاست جلسات با وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده او خواهد
بود.
ماده 3 - شورا حداقل سالی دو بار به دعوت دبیر کل شورا تشکیل جلسه
خواهد داد و جلسات هنگامی رسمیت می یابد که حداقل بیش از نصف اعضا آن حضور
داشته باشند و تصمیمات شورا حداقل با دو سوم آرا اعضا حاضر معتبر خواهد
بود.
تبصره - وزیر علوم و آموزش عالی می تواند عندالاقتضا شورا را به تشکیل
جلسات فوق العاده دعوت نماید.
ماده 4 - شورا دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر شورا اداره خواهد
شد، دبیر شورا از بین اعضا شورا از طرف وزیر علوم و آموزش عالی تعیین
می گردد.
سازمان دبیرخانه به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب سازمان امور
اداری و استخدامی کشور خواهد بود و مستخدمین مورد نیاز دبیرخانه از بین
مستخدمین وزارت مزبور انتخاب می شوند.
ماده 5 - شورا می تواند برای انجام وظایف مندرج در این قانون از خدمات
اشخاص و کارشناسان و متخصصان استفاده نماید و میزان حق الزحمه یا دستمزد و
اجرت آنان را توسط وزیر علوم و آموزش عالی با جلب نظر قبلی شورای حقوق و
دستمزد بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت نماید.
تبصره - پرداخت حق الزحمه به کادر آموزشی دانشگاهها طبق قوانین و
مقررات مالی و استخدامی دانشگاه مربوط خواهد بود.
ماده 6 - وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که به عنوان حق
شرکت در امتحانات نهایی یا تخصصی فنون پزشکی از طرف شورای آموزش پزشکی و
تخصصی تعیین می شود وصول و طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت علوم و آموزش
عالی تهیه خواهد شد به مصرف پرداخت حق الزحمه تهیه و طرح سئوالات و تصحیح
اوراق امتحانی و مراقبین و بازرسان امتحانات و فوق العاده سفر و هزینه
مسافرت آنها برساند.
ماده 7 - کلیه وجوهی که به عنوان حق شرکت در امتحانات موضوع این قانون
وصول می شود در حساب مخصوص خزانه نزد بانک مرکزی ایران متمرکز می گردد.
ماده 8 - برای پرداخت کلیه هزینه های مربوط به برگزاری این امتحانات که
از محل درآمد فوق الذکر طبق این قانون انجام می شود حساب پرداخت جداگانه ای
به نام وزارت علوم و آموزش عالی در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود و
خزانه وجوه لازم برای پرداخت هزینه ها را از حساب مربوط طبق تقاضای ذیحساب
وزارت علوم و آموزش عالی به حساب پرداخت انتقال می دهد.
ماده 9 - استفاده از حساب پرداخت موضوع ماده 8 برای تادیه هزینه های
مربوط به برگزاری امتحانات با امضای وزیر علوم و آموزش عالی و ذیحساب
وزارت مزبور یا نمایندگان آنها به عمل می آید.
ماده 10 - تشخیص و تسجیل کلیه هزینه ها از درآمد اختصاصی موضوع این
قانون به عهده وزیر علوم و آموزش عالی می باشد.
ماده 11 - حساب درآمدها و هزینه های موضوع این قانون باید طبق
دستورالعملهای مربوط به حساب درآمد اختصاصی در حسابهای ماهانه وزارت علوم
و آموزش عالی منظور و با اسناد و مدارک مربوط به وزارت دارایی ارسال شود.
ماده 12 - با رعایت ماده 6 قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی
شوراهای آموزش دندانپزشکی و داروسازی و علوم وابسته پزشکی از طرف وزارت
علوم و آموزش عالی تشکیل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز سه شنبه 22/3/1352 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه سوم مرداد
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :