جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه
درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه
شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن
بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است .
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیات دولت
خواهد رسید.
تبصره - درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه
سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک
سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم
کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می باشد ملاک و سند
اجرای این قانون خواهد بود.
نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف - شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به
ساکنین محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به
اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب - مامورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به
محلهای مربوط مراجعه و شناسنامه های تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و
سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
ج - در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود
مامورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه
اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می نمایند.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه های مربوط به هر منطقه مراتب را
برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا
مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می گردد.
به اعتراضات واصل طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12 رسیدگی می شود.
ماده 3 - ماموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب
مورد می توانند برای تنظیم و یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن
معرفینامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4 - قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه
ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12
داده خواهد شد.
تبصره 1 - از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهای
مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12
ممنوع است .
تبصره 2 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که
مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است .
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت
مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که
باشد بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است .
تبصره 3 - در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یادهای شهرها
از طرف شهرداریها صادر می شود تعداد بدرختی که در اثر ساختمان باید قطع
شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت
ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب
مشمول مجازات های مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره 4 - شهرداریها موظفند به ازا درختهایی که در باغات و اماکن
مشمول این قانون کاشته شده یا می شوند برای مدتی که طبق مقررات این قانون
اجازه قطع آنها داده نمی شود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی
و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد هرساله به عنوان
جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آنها پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی و نصف دیگر آن محل اعتباری که
در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تامین
می گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره 5 - به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و
روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هر
گونه کمک و راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط می نماید.
ماده 5 - از بین بردن درختان واقع در معابر - پارکهای عمومی - میادین
داخل شهرها و همچنین در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر به هر قطر
ممنوع است ، مگر طبق آیین نامه این قانون .
تبصره - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر و میادین و پارکهای
عمومی از اهم وظایف شهرداریها می باشد.
ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می تواند وظایف و اختیارات حاصل
از این قانون را به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و انجمنهای ده - شهر
- شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده 7 - در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان
طبق مقررات قوانین و آیین نامه های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره - اراضی جنگلی جلگه ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا منتقل شده است
به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد
مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی ، مجاز نمی باشد و هر گونه تغییری در طرح
از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه
طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است .
به هر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع نیز به قوت خود باقی است .
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده
در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه های عادله انجام
عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.
نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین نامه ای که به موجب ماده 12 این قانون
به تصویب می رسد خواهد بود.
ماده 8 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع
درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها - قلمستانها و باغات و
موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد
گردید.
ماده 9 - هر کس عمدا و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن
درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمدا موجبات از بین
رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و
پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم می شوند:
در روستاهای آگهی شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت .
در محلهای مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت .
در محلهای مذکور ماده 5 بر حسب نوع قطر و درخت از یک هزار تا یک صد هزار
ریال .
تبصره - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی
نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10 - گزارش ماموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر ماموران
دولتی و شهرداریها مامور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در
کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به
منزله گزارش ضابطین دادگستری است .
ماده 11 - هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالما
جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد یا گزارش خلاف
واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر این که در
قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات
اشد محکوم خواهد شد. رعایت مفاد تبصره ماده 9 این قانون در این مورد
الزامی است .
ماده 12 - آیین نامه های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز دوشنبه 8/5/1352، در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه یازدهم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :