جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

ماده 1 - در اجرای ماده 8 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب نهم
مرداد ماه 1352 به موجب این اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران که در این
اساسنامه صندوق نامیده می شود به صورت شرکت سهامی تشکیل و اداره می گردد.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مرکز اصلی آن
تهران است و در صورت لزوم می تواند در هر یک از نقاط کشور یا خارج از کشور
شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال است که به دویست سهم یک
میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت و غیر قابل
انتقال می باشد.
سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تامین و پرداخت می شود افزایش
سرمایه شرکت منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تایید شورای عالی و تصویب مجمع
عمومی فوق العاده شرکت می باشد.
ماده 5 - موضوع شرکت و وظائف و اختیارات آن همان است که در ماده 7
قانون صندوق ضمانت صادرات ایران مندرج است .
ماده 6 - شرکت دارای ارکان ذیل خواهد بود:
مجمع عمومی .
شورای عالی .
مدیر عامل .
حسابرس (بازرس ).
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت از وزرای اقتصاد - دارایی و یک نفر دیگر از
وزیران که از طرف هیات وزیران تعیین می گردد تشکیل می شود و ریاست مجمع
عمومی با وزیر اقتصاد است . مجمع عمومی عادی سالی یک بار به دعوت مدیر
عامل شرکت تشکیل می شود در صورت ضرورت نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و یا
مدیر عامل صندوق مجمع عمومی شرکت به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.
جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حضور کلیه اعضا مجمع رسمیت دارد و
تصمیمات متخذه به اکثریت آرا معتبر است .
ماده 8 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش مدیر عامل .
تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های کلی صندوق .
تصویب بودجه سالانه صندوق .
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق .
انتخاب حسابرس (بازرس ) بنا به پیشنهاد وزیر دارایی .
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح گردد.
ماده 9 - جلسات شورای عالی صندوق حداقل هر سه ماه یک بار و در مواقع
ضروری به دعوت رییس شورا یا مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - مذاکرات و تصمیمات شورای عالی به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در
دفتری ثبت و به امضای رییس شورا خواهد رسید.
ماده 11 - جلسات شورای عالی با حضور حداقل 8 از اعضا رسمیت خواهد داشت
و در هر حال تصمیمات متخذه با اکثریت 7 رای قطعی است .
ماده 12 - وظائف شورای عالی صندوق به قرار زیر است :
الف - اظهار نظر نسبت به خط مشی و برنامه سالانه صندوق که از طرف مدیر
عامل پیشنهاد می شود.
ب - بررسی و تایید بودجه صندوق به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی .
ج - رسیدگی و تصویب پیشنهاد مجمع عمومی صندوق در مورد سازمان صندوق و
تصویب آیین نامه های اجرایی - مالی - استخدامی و معاملات طبق مقررات مربوط
به شرکتهای دولتی .
د - رسیدگی و بررسی گزارش عملیات و ترازنامه سالانه صندوق قبل از طرح
در مجمع عمومی .
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی
صندوق لازم باشد به پیشنهاد مدیر عامل و در حدود مقررات این اساسنامه .
و - پیشنهاد آیین نامه مربوط به نحوه و میزان خسارت مذکور در ماده 7
قانون صندوق به منظور تصویب هیات وزیران .
ز - تعیین تعرفه کارمزد و هزینه های مربوط به منظور پیشنهاد به هیات
وزیران .
ماده 13 - مدیر عامل صندوق به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی
برای مدت سه سال انتخاب می شود، مدیر عامل بالاترین مرجع اجرایی صندوق است
و دارای اختیارات زیر می باشد:
الف - انجام کلیه امور استخدامی و امور داخلی و اداری در حدود بودجه
مصوب و آیین نامه های مربوط و مقررات شرکتهای دولتی .
ب - تهیه کلیه آیین نامه های صندوق و پیشنهاد آن به شورای عالی .
ج - اجرای تصمیمات مجمع عمومی و شورای عالی .
د - پرداختها و تعهدات مالی صندوق در حدود بودجه و مصوبات مجمع عمومی
و شورای عالی با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط.
ه - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص و مراجع قضایی و سازمانهای دولتی
و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل .
و - تعیین داور و حق سازش با شورای عالی .
ز - مراجعه به اشخاص ، سازمانها، مراجع قضایی و اداری کشورهای خارجی
برای وصول و جبران خساراتی که صندوق موظف به پرداخت می باشد و همچنین
خسارات فرعی که از این بابت متوجه صندوق می گردد.
ح - تضمین اعتباراتی که به مصرف صادرات کالا و خدمات می رسد طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
تبصره - مدیر عامل با تصویب شورای عالی می تواند از تضمین اعتبارات
صادراتی خودداری نماید.
ماده 14 - مدیر عامل می تواند با تصویب مجمع عمومی یک نفر را به عنوان
قائم مقام مدیر عامل انتخاب نماید.
قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظائف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
ماده 15 - مدیر عامل می تواند در هر مورد کلیه و یا قسمتی از اختیارات
و حق امضا خود را به قائم مقام یا به هر یک از معاونان یا سایر مقامات
صندوق تفویض کند.
ماده 16 - اسناد تعهدآور صندوق به امضای مجاز دو نفر معتبر خواهد بود.
ماده 17 - مجمع عمومی عادی در هر سال به پیشنهاد وزیر دارایی یک نفر
را به عنوان حسابرس (بازرس ) برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
ماده 18 - حسابرس (بازرس ) علاوه بر تکالیف قانونی دارای وظایف زیر
می باشد:
الف - انجام عملیات حسابرسی (بازرسی ) صندوق و همچنین وظایفی که طبق
قانون تجارت به عهده بازرس محول شده است .
ب - رسیدگی به ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه و حساب سود و زیان
صندوق و تهیه گزارشهای لازم که حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی
باید برای اعضا مجمع عمومی ارسال شود.
ج - رسیدگی به دفاتر و حسابهای صندوق و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از
مدیران و کارکنان صندوق با اطلاع قبلی مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در عملیات اجرایی صندوق را ندارد، ولی
می تواند نظرات خود را به شورای عالی و مجمع عمومی ارسال نماید.
ماده 19 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر
اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ ثبت
شرکت شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.
حسابها و دفاتر صندوق در آخر سال بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان
قبل از پایان تیر ماه سال بعد پس از اظهار نظر شورای عالی به مجمع عمومی
تسلیم می گردد.
ماده 20 - سود ویژه صندوق پس از کسر مالیات متعلق و اندوخته قانونی
مقرر در قانون تجارت به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
ماده 21 - پس از آن که میزان اندوخته احتیاطی تا معادل سرمایه صندوق
بالغ گردید، مجمع عمومی نسبت به انتقال آن حساب به حساب سرمایه یا
نگاهداری آن در همان حساب همچنین نحوه محاسبه اندوخته احتیاطی برای
سالهای بعد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 22 - صندوق می تواند با تایید و تصویب شورای عالی و مجمع عمومی
ذخیره احتیاطی هر سال را به عنوان سپرده های ثابت کوتاه مدت یا درازمدت نزد
بانک ملی ایران نگهداری کند و یا به خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد
خزانه مبادرت نماید.
ماده 23 - در مورد سایر اموری که در این اساسنامه پیش بینی نشده قانون
صندوق ضمانت صادرات ایران و مقررات قانون تجارت جاری خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره به استثنای ماده 8
قانون صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 9/5/1352 به ترتیب در جلسات 1 و 5 و
6 به تصویب کمیسیونهای دارایی ، اقتصاد و امور استخدام و سازمانهای اداری
مجلس شورای ملی و در جلسه مورخ چهارشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای دارایی - اقتصاد و استخدام
مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :