×

قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی ضوابط و قواعدخاصی درزمینه شرائط بازنشستگی وضع نموده و اقدامات قوه مجریه که مباین با اهداف مقنن میباشد ، باطل است

قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی ضوابط و قواعدخاصی درزمینه شرائط بازنشستگی وضع نموده و اقدامات قوه مجریه که مباین با اهداف مقنن میباشد ، باطل است

قانونگذار-بشرح-فصل-هشتم-لایحه-قانونی-استخدام-کشوری-با-لحاظ-مقتضیات-و-مصالح-عمومی-و-اداری-و-رعایت-حال-مستخدم-رسمی-ضوابط-و-قواعدخاصی-درزمینه-شرائط-بازنشستگی-وضع-نموده-و-اقدامات-قوه-مجریه-که-مباین-با-اهداف-مقنن-میباشد-،-باطل-است-

وکیل


تاریخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 70/185

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری بالحاظ مقتضیات و مصالح عمومی واداری ورعایت حال مستخدم رسمی مشمول لایحه قانونی مزبورضوابط وقواعدخاص ومبسوطی درباب شرائط بازنشستگی ازحیث سن و سابقه خدمت مستخدم وضع کرده است وهمانطورکه دردادنامه شماره 36 مورخ 9/10/64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1250/9- مورخ 31/5/64 تصریح گردیده است وضع مقرراتی مباین بااهداف مقنن دراین مقوله ازحدوداختیارات قوه مجریه خارج می باشد بنابراین مصوبه شماره 97216- مورخ 15/12/62که ازنظرمفادومدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 31/5/64 می باشدتابع آثارونتایج حاصل ازدادنامه فوق الذکرتشخیص داده می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/185 26/7/1371
تاریخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 70/185

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای نصرت الله طالعی زاده .
طرف شکایت :هیئت وزیران ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تصویبنامه شماره 97216-15/12/1364
مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است درتاریخ تیرماه 1370پس از6سال سازمان بازنشستگی کشورباتوجه به رای هیئت عمومی آن دیوان بخشنامه ای به کلیه سازمانهای مشمول قانون استخدام کشورارسال نمودکه کلیه کارکنانی که براساس بخشنامه شماره 1250/9مورخ 31/5/64سازمان امور اداری واستخدامی کشورباسپردن تعهدبازنشسته شده اندتعهدسپرده آنهابا قانون استخدام کشورمصوب 28/12/53 قوه مقننه مطابقت نداردلذاحقوق بازنشستگی مدت ارفاقی این عده کارکنان بایدبه آنهاپرداخت شودآیاصدور بخشنامه 97216-15/12/64نخست وزیری خارج ازوظایف قوه مجریه نمی باشدکه به اینجانب تحمیل نموده اندکه درصورت تمایل به بازنشستگی ده سال مدت ارفاقی (موضوع تبصره مذکور)صرفنظرفرمائیدباتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.باانجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3361-14/2/71مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 94/31-6/2/71 سازمان اموراداری واستخدامی کشورنموده است درنامه مزبورآمده است بموجب تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری که درحال حاضرملغی الاثر شده مقررشده بودکه وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی می توانندبا تائیدهیاتی مرکب از...وتصویب وزیریارئیس سازمان دولتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خودراکه حداقل 20سال سابقه خدمت دارندبا ارفاق حداکثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند.ودرتبصره مذکوراصولادرخواست مستخدم برای استفاده ازمزایای آن تبصره شرط نشده و برفرض درخواست مستخدم نیزموسسه مربوطه تکلیفی برای پذیرش آن وارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است لیکن چون برخی ازمستخدمین بادارا بودن حداقل 20سال خدمت به دستگاه ذیربط مراجعه نموده وباتمایل شخص در قبال قبول تقاضای بازنشستگی ازسوی موسسه متبوع خودحاضربه انصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت ناشی ازارفاق خدمات بودندواین تمایل راکتباو صریحاابرازمی نمودندلذابموجب تصویبنامه شماره 16/972-15/12/64 هیئت وزیران به وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی اجازه داده شدبا رعایت شرائط خاصی بادرخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایندودر تصویب نامه اجباری برای مستخدمین بوجودنیامده است ودرمواردی که مستخدم کتباوصراحتاتمایل خودرانسبت به بازنشستگی وانصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت موردبحث اعلام نموده باشدنسبت به بازنشستگی وی اقدام شده است که دراین صورت باوجودانصراف کتبی قبلی موردی برای طرح شکایت مبنی برعدم استفاده ازمابه التفاوت سنوات ارفاقی باقی نمی ماند.مدیر کل دفترامورحقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نیزدرپاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 189/5/ن -5/2/71مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 52177/5/الف /3مورخ 23/1/71سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان گیلان نموده است درنامه مزبورآمده است درخصوص مصوبات مورداشاره درشکوائیه تنهابخشنامه 1250/9-31/5/64به استناددادنامه شماره 36- 9/10/64هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغوگردیده که درموردنامبرده با توجه به تاریخ بازنشستگی ومستندبازنشستگی وی تسری نداشته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 65

تاریخ تصویب : 1371/05/06

تاریخ ابلاغ : 1371/08/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.