جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود الحاق خود را به کنوانسیون
بین المللی خطوط بارگیری کشتی (1966) به سازمان مشورتی دریانوردی بین دول
اعلام نماید. قواعد و مقررات فنی مربوط به این کنوانسیون به پیشنهاد
سازمان بنادر و کشتیرانی و تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی
قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/4/1352 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه
هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا
رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :