جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود کالاهای زیر:
ذرت مشمول شماره تعرفه 05/10
آرد ماهی مشمول شماره تعرفه 01/23 ب )
روغن سویای خام مشمول شماره تعرفه 07/15 الف
روغن پنبه دانه خام مشمول شماره تعرفه 07/15 ب
روغن تخم آفتابگردان خام مشمول شماره تعرفه 07/15 ه
داروهای پزشکی یا دامپزشکی مشمول شماره تعرفه 03/30
پشم نشسته و شسته مشمول شماره تعرفه 01/53
پشم شانه زده و به شکل فتیله (POT)مشمول شماره تعرفه 05/53 ب
نخ الیاف نسجی و ترکیبی یکسره مشمول شماره تعرفه 01/51 الف 1)
الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی یکسره مشمول شماره تعرفه 01/56
تیرآهن مشمول شماره تعرفه 11/73 الف - 2 (اول )
کنده و شمش و توده آهن و فولاد مشمول شماره تعرفه 06/73
آهن و فولاد مشمول شماره تعرفه 07/73
کلرور دویلی وینیل مشمول شماره تعرفه 02/39 الف - 1 را از اول مرداد ماه
تا پایان اسفند ماه 1352 از پرداخت تمام یا قسمتی از حق الثبت سفارش کالا
معاف کند.
تبصره - حق ثبت سفارشهای ابطال شده در مورد کالاهای موضوع این قانون که
تاریخ ثبت سفارش آن قبل از اول مرداد ماه 1352 باشد تنها در مواردی مسترد
خواهد شد که به تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ، وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی ایران ابطال ثبت سفارش قبلی برای استفاده از معافیت
موضوع این قانون نباشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه فوق العاده روز چهارشنبه 10/5/1352 در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه
یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :