جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

ماده 1 - به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر
تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساس قانون برنامه
و بودجه تشکیل گردیده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن
وزیر آب و برق ، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده و به ترتیب مقرر در
این قانون عمل خواهد کرد.
تبصره - تصمیمات شورای مذکور در مورد اجرای این قانون به وسیله
نخست وزیر به دستگاه های اجرایی ابلاغ و پی گیری می شود.
ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون سیاستهای صدور پروانه ساختمانی و
اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی و بهداشتی و ورزشی و ایجاد
واحدهای مسکونی دسته جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم
جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده 25 ساله
شهر می شود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور
در ماده یک تعیین خواهد شد.
تبصره - شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تاسیساتی را که بدون پروانه
ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران
احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید.
ماده 3 - سیاست تاسیس و اجازه توسعه و گسترش مراکز مذکور در ماده 2 و
سیاست تامین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانه ها و
سازمانها و شرکتهای دولتی از طرف شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
ماده 4 - شهرداری پایتخت موظف است موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در
محدوده 25ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن شهر و تصویب شورای عالی
شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک مطرح و پس از تصویب به موقع به اجرا
بگذارد.
ماده 5 - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه هایی که وزرا
آن در شورای مذکور در ماده یک شرکت دارند تهیه و پس از تصویب هیات وزیران
به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه فوق العاده روز سه شنبه 9 مرداد ماه در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا
رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :