جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

ماده واحده - اصلاحیه سازمان بین المللی کار در خصوص افزایش تعداد اعضای هیات مدیره دفتر بین المللی کار که در تاریخ 22 ژوئن 1972 (اول تیر 1351) به تصویب پنجاه و هفتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن سند اصلاحی پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
سند اصلاحی اساسنامه سازمان بین المللی کار
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار پنجاه و هفتمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 7 ژوئن 1972 در ژنو تشکیل داد پس از اخذ تصمیم در مورد پذیرش پیشنهادهای مربوط به جانشین نمودن ارقام 56 - 28 - 18 - 14 و به جای ارقام 48 - 24 - 14 و 12 موجود در مقررات اساسنامه سازمان بین المللی کار مربوط به ترکیب هیات مدیره (هفتمین موضوع دستور دوره کار اجلاسیه ) در تاریخ 22 ژوئن 1972 سند ذیل را به منظور اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار تحت عنوان سند اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار تصویب نمود.
ماده 1 - در متن اساسنامه سازمان بین المللی کار به نحوی که هم اکنون اجرا می گردد ارقام 56 - 28 - 18 و 14 جانشین ارقام 48 - 24 - 14 و 12 بندهای 1 و 2 ماده 7 خواهند شد.
ماده 2 - از تاریخ لازم الاجرا شدن سند اصلاحی حاضر اساسنامه سازمان
بین المللی کار به نحوی که طبق ماده قبل اصلاح گردیده ، دارای اعتبار قانونی
خواهد بود.
ماده 3 - از تاریخ لازم الاجرا شدن سند اصلاحی حاضر مدیر کل دفتر بین المللی
کار یک نسخه متن رسمی اساسنامه سازمان بین المللی کار را به نحوی که به
موجب مقررات سند اصلاحی حاضر تغییر یافته در دو نسخه اصلی که به امضای او
رسیده است تهیه خواهد نمود. یکی از آن نسخ به بایگانی دفتر بین المللی کار
و نسخه دیگر طبق مفاد اصل 102 منشور ملل متحد به منظور ثبت - نزد دبیر کل
سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
مدیر کل یک نسخه مصدق از این متن را برای هر یک از اعضای سازمان
بین المللی کار ارسال خواهد داشت .
ماده 4 - دو نسخه اصلی از سند اصلاحی حاضر به امضای رییس کنفرانس و مدیر
کل دفتر بین المللی کار خواهد رسید. یکی از این نسخ به بایگانی دفتر
بین المللی کار و نسخه دیگر طبق مفاد اصل 102 منشور ملل متحد به منظور ثبت
نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
مدیر کل یک نسخه مصدق از این سند را برای هر یک از اعضای سازمان
بین المللی کار ارسال خواهد داشت .
ماده 5 - 1 - مراتب تصویب یا پذیرش صریح سند اصلاحی حاضر از طرف دول به
اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار خواهد رسید. مشارالیه مراتب را به
استحضار اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رسانید.
2 - سند اصلاحی حاضر طبق شرایط مقرر در ماده 36 اساسنامه سازمان بین المللی
کار لازم الاجرا خواهد شد.
3 - از تاریخ لازم الاجرا شدن سند اصلاحی حاضر مدیر کل دفتر بین المللی کار
مراتب را به اطلاع کلیه اعضای سازمان بین المللی کار و دبیر کل سازمان ملل
متحد خواهد رسانید.
متن فوق متن اصلی سند مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار
می باشد که در پنجاه و هفتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی
کار که در ژنو تشکیل شده و در تاریخ 27 ژوئن 1972 پایان یافت به تصویب
رسید.
نسخ فرانسه و انگلیسی متن سند اصلاحی حاضر متساویا معتبر خواهند بود.
بنا به مراتب ، به تاریخ بیست و هفت ژوئن 1972 به شرح زیر به امضا رسید:
رییس کنفرانس مدیر کل دفتر بین المللی کار
ژ - ولد کامب ویلفرد جنکی
سند اصلاحی فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون اصلاح اساسنامه
سازمان بین المللی کار می باشد.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :