جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

ماده واحده - اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای
آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای
تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نباشد
با رعایت مقررات قانون شرکتهای سهامی زراعی پس از تشخیص و موافقت وزیر
تعاون و امور روستاها به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل می گردد و
متناسب با بهای آن وزارت مذکور طبق ماده سوم قانون مزبور در شرکت سهامی
زراعی و تعاونیهای تولید روستایی مربوط ذی سهم خواهد شد.
تبصره 1 - موسسات دامداری به هر مقیاس و همچنین واحدهای مکانیزه
کشاورزی که وسعت آنها اعم از زیر کشت و آیش و اشجار یکصد هکتار و یا
بیشتر باشد از شمول این ماده معاف خواهند بود.
در صورتی که مالکین این واحدها تمایل قبول عضویت در شرکتهای سهامی زراعی
را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاها واقع شود
طبق مقررات قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که مالکین موارد مذکور در این ماده شخصا علاقه مند
به قبول عضویت شرکت سهامی زراعی مربوط باشند کلیه متعلقات آنها در حوزه
عمل شرکت طبق تبصره 3 و 4 این قانون ارزیابی و متناسب با آن به تبعیت از
ضوابط قانونی مربوط در شرکت ذی سهم خواهند شد.
تبصره 3 - در صورت عدم تمایل به عضویت شرکت سهامی زراعی هر گاه بین
وزارت تعاون و امور روستاها و مالک در مورد بهای موارد مذکور در این ماده
توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله از یک میلیون ریال بیشتر نباشد وزارت
مزبور نسبت به خرید و پرداخت بها اقدام می نماید و در صورتی که مبلغ
معامله بیش از یک میلیون باشد بهای خرید باید به تصویب هیات مقرر در
تبصره 4 برسد.
تبصره 4 - در مواردی که بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک نسبت
به بهای اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و
وسایل آبیاری توافق حاصل نشود این متعلقات به وسیله هیاتی مرکب از
نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - نمایند وزارت آب و برق - نمایند
وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر کارشناس ارزیابی و نظر اکثریت
هیات قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 5 - در مواردی که ممر اعاشه مالک منحصر به اراضی یا منابع آب و
ماشین آلات یا مستحدثات باشد و مالک نخواهد در شرکت سهامی زراعی ذی سهم شود
پانزده درصد علاوه بر بهای ارزیابی شده به او پرداخت می گردد علاوه بر بهای
ارزیابی شده ده درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تبصره 6 - پس از تعیین بها بر اساس تبصره 3 یا تبصره 4 وزارت تعاون و
امور روستاها مراتب را به مالک ابلاغ و در ضرب الاجلی که کمتر از یک ماه
نخواهد بود او را دعوت به تنظیم اسناد انتقال و دریافت نقدی بهای تعیین
شده می کند. در صورتی که مالک یا نمایند قانونی او در مدت تعیین شده حاضر
به امضای اسناد و انتقال مورد معامله نشود وزارت تعاون و امور روستاها
مورد خرید را در صندوق ثبت محل تودیع و مراتب را به دادستان محل اعلام و
سپس نماینده دادستان به نمایندگی از طرف مالک اسناد انتقال را امضا
می کند.
تبصره 7 - در صورتی که ملک در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجازه
فسخ می گردد ولی حقوق مستاجرین وسیله هیات مندرج در تبصره 4 این ماده
تعیین و از حق مالک کسر و به مستاجرین نقدا پرداخت می گردد.
تبصره 8 - آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با این ماده واحده
است ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه 23/3/1352 در جلسه روز سه شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد
و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :