جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - در اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1351 کل کشور به هواپیمایی کل کشور اجازه داده می شود مطالبات اشخاص را بابت بهای اراضی فرودگاههای کشوری که تقویم آنها قطعیت یافته و اعتبار پرداخت آن در طرحهای عمرانی پیش بینی نشده و مجموع طلب هر یک از آنان کمتر از دو میلیون (2000000) ریال باشد از مانده اعتبار منظور در ردیف 52203 بخش پنجم قانون بودجه سال 1350 و همچنین اعتبار منظور در ردیف 52204 بخش پنجم قانون بودجه سال 1351 کل کشور پرداخت نماید.
ماده واحده فوق باستناد تبصره 22 قانون بودجه سال 1351 کل کشور در تاریخ روز شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
8148
تاریخ تصویب :
1351/10/02
تاریخ ابلاغ :
1351/10/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :