جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده - در اجرای تبصره 10 قانون بودجه سال 1352 کل کشور به
هواپیمایی کل کشوری اجازه داده می شود مطالبات اشخاص را که اراضی آنان جهت احداث و توسعه فرودگاه های کشوری تصرف گردیده و اعتبار پرداخت آن در طرحهای عمرانی پیش بینی نگردیده طبق ضوابط زیر پرداخت نماید:
1 - مبلغ پرداختی به هر کس زائد بر دو میلیون ریال نخواهد بود. مبنای مالکیت اشخاص از نظر پرداخت وجه اراضی میزان اراضی متعلق به آنها در تاریخ تصرف خواهد بود مگر این که انتقال قهری یا ناشی از وراثت باشد.
2 - حق تقدم با اشخاصی است که هواپیمایی کشوری اراضی آنها را زودتر تصرف کرده باشد.
3 - ضوابط فوق در بین اشخاصی ملحوظ خواهد شد که پرونده مالکیت و انتقال اراضی خود را تا آخر مرداد ماه 1352 تکمیل کرده باشند.
4 - در بین اشخاص ذیحق به موجب مقررات فوق الذکر حق تقدم با کسانی است که میزان طلب آنها کمتر باشد.
ماده واحده فوق به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1352 کل کشور در جلسه روز دوشنبه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8475
تاریخ تصویب :
1352/11/08
تاریخ ابلاغ :
1352/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :