جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه و اختیار داده می شود که
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه را به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 27 آذر ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :