جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

ماده واحده - موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
اسپانیا که مشتمل بر چهارده ماده می باشد و در تاریخ سوم آذر ماه 1337 (مطابق با 24 نوامبر 1958) به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
قانون فوق در جلسه روز شنبه 18/3/45 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


موافقت نامه فرهنگی ایران و اسپانیا
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا نظر به علاقه ای که به تشیید روابط
دوستی موجود بین ایران و اسپانیا دارند و همچنین نظر به علاقه به بسط و
تقویت همکاری فرهنگی بین دو کشور تصمیم به عقد موافقت نامه فرهنگی گرفته و
بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه .
دولت اسپانیا
جناب آقای ادوارد وکاسو سو گاندار یلاس سفیر کبیر اسپانیا در تهران
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار
بود درباره مقررات زیر توافق می نمایند.
ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین مساعی خود را برای بسط مناسبات فرهنگی
بین دو کشور و تقویت روح تفاهم بین دو ملت به کار خواهند برد.
ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین از بذل کلیه مساعی خود به منظور فراهم
آوردن موجبات همکاری موثر و تشویق مبادلات در زمینه فرهنگی و علمی و فنی و
ادبی و هنری بین اتباع دو کشور به طور کلی دریغ ننموده و بالاخص اقدامات
زیر را معمول خواهند داشت .
الف - فراهم آوردن حداکثر تسهیلات جهت مبادله هر قبیل کتب و نشریات و عکس
برداری و استنساخ از روی کتب خطی .
ب - تنظیم برنامه های رادیویی که مورد استفاده متقابل بوده و به فرهنگ و
معارف طرف متعاهد دیگر مربوط باشد.
ج - تسهیل در امر مبادله فیلم های محصول ملی هر یک از دو کشور به منظور
این که موجبات شناسایی متقابل بین ملتین و آشنایی به تاریخ هر یک از آنها
فراهم آید.
د - ایجاد نمایشگاه هایی از هنرهای ملی .
ه - ترتیب مسافرت های دسته جمعی محصلین .
ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که مسافرت استادان و
سایر معلمان و سخنرانان و نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان را بین دو
کشور ترغیب نمایند و بدین منظور اقدامات لازم جهت اعطای بورس ها و کمک
هزینه های تحصیلی در حدود امکانات موجود معمول خواهند داشت .
ماده چهارم - طرفین معظمین متعاهدین کوشش خواهند کرد که در دانشگاه ها و
مراکز فرهنگی اسپانیا کرسی های تدریس زبان فارسی و دانشگاه ها و مراکز
فرهنگی ایران کرسی های زبان اسپانیایی ایجاد گردد و همچنین خواهند کوشید
کرسی های موجود توسعه یابد و بدین منظور طرفین معظمین متعاهدین هر گونه
همکاری لازم جهت مبادله متقابل اسناد و کتاب با یکدیگر به عمل خواهند
آورد.
ماده پنجم - طرفین معظمین متعاهدین تعهد می نماید که در کتب درسی و سایر
نشریات خود احترام روسای مملکتی را مرعی و حقایق وقایع تاریخی را ملحوظ
دارند.
ماده ششم - طرفین متعاهدین هر گونه تصمیم و تدبیر لازم را به منظور تسهیل
سیاحت که وسیله موثری جهت ایجاد تفاهم مشترک بین ملتین می باشد اتخاذ
خواهند نمود.
ماده هفتم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت نامه خاصی درباره اعتبار درجات
دانشگاهی و شناسایی گواهی نامه و لیسانس و یا شهادت نامه هایی که از طرف
مقامات صلاحیتدار هر یک از دو کشور صادر شده است منعقد خواهند نمود.
این موافقت نامه با رعایت مقررات جاریه در هر یک از دو کشور در خصوص
شناسایی گواهی نامه تنظیم خواهد گردید.
ماده هشتم - طرفین معظمین متعاهدین به دانشجویان هر یک از دو کشور اجازه
خواهند داد که طبق قوانین و مقررات جاریه در موسسات تربیتی و فرهنگی کشور
مقابل به مطالعات و تحصیلات علمی و ادبی یا فنی بپردازند.
ماده نهم - طرفین معظمین متعاهدین به پیروی از روح قراردادهای بین المللی
که به آن ملحق شده یا در آینده ملحق می شوند و در هر دو کشور معتبر بوده
یا اعتبار خواهد یافت متقابلا حمایت حقوق مولف را به آثار علمی و ادبی و
هنری تعمیم خواهند داد.
ماده دهم - عنداللزوم در هر یک از دو کشور اقدام به تشکیل کمیسیون مختلطی
مرکب از رییس نمایندگی سیاسی کشور دیگر و سه نفر صاحب منصب عالی رتبه به
نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و مقامات دانشگاهی و وزارت امور خارجه کشوری
که کمیسیون در آن تشکیل می گردد خواهد شد وظائف کمیسیون مزبور عبارت خواهد
بود از نظارت در اجرای مواد مندرجه در این موافقت نامه و انجام همکاری
فی مابین و تبادل نظر به منظور رفع اشکالاتی که ممکن است در حین اجرای
موافقت نامه بروز کند.
ماده یازدهم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند وابسته یا رایزن
فرهنگی نزد طرف دیگر اعزام دارند.
ماده دوازدهم - طرفین معظمین متعاهدین تا حدود امکان تشکیل مسابقات ورزشی
را تشویق کرده و ایجاد همکاری بین سازمان های ورزشی طرفین را تسهیل خواهند
نمود.
ماده سیزدهم - طرفین معظمین متعاهدین اقدامات مقتضی جهت اجرای مواد
سابق الذکر به عمل آورده و اجازه تاسیس مراکز و انجمن های فرهنگی را در
قلمرو مربوطه خود خواهند داد بدیهی است مراکز و انجمن های مزبور نیز تابع
قوانین ملی کشوری که در آن تاسیس یافته اند خواهد بود.
ماده چهاردهم - این موافقت نامه از طرف مقامات صلاحیتدار دو کشور تصویب شده
و سی روز پس از مبادله اسناد مصوبه آن به مورد اجرا گذارده خواهد شد و هر
یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند با اعلام قبلی سه ماهه آن را فسخ
نمایند.
این موافقت نامه در دو نسخه به زبان فارسی و اسپانیایی تنظیم می شود و هر
دو نسخه متساویا نسخه اصلی محسوب خواهند شد و در صورت بروز اختلاف درباره
تفسیر آن با موافقت طرفین کمیسیون خاصی برای رسیدگی رفع اختلاف تشکیل
خواهد گردید مبادله اسناد مصوبه در شهر مادرید انجام خواهد گردید.
تهران به تاریخ دوشنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف
دولت شاهنشاهی ایران - علی اصغر حکمت .
از طرف دولت اسپانیا.
موافقت نامه فوق مشتمل بر چهار ماده منضم به قانون موافقت نامه فرهنگی بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :