جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی و همکاریهای اقتصادی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده که در تاریخ
بیستم تیر ماه 1352 برابر یازدهم ژوئیه 1973 در مادرید به امضا نمایندگان
دولتین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 17/10/1352 در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :