جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عنوان ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور تبدیل می شود.
تبصره 1 - سازمان ثبت احوال کشور وابسته به وزارت کشور است و رییس آن سمت معاونت وزارت کشور را خواهد داشت .
تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات و پستهای سازمانی ثبت احوال کشور را برای تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد کند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه نهم بهمن ماه 1352 در جلسه روز شنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :