جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ 21 نوامبر 1947 و ضمائم چهارده گانه آن تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیستم آذر ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :