جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

ماده 1 - عبارت زیر به آخر بند 9 ماده 2 اضافه می شود:
"موسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب
این اصلاحیه وضع خود را با آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 2 تطبیق داده
باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از
رسیدگی وزارت دارایی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش
حسب مورد محرز شود که درآمد سالهای 1346 تا آخر سال 1351 موسسات مزبور
صرف مخارج خود موسسه شده و هیچ گونه سودی اعم از سود سرمایه و یا غیر آن
برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد
عمومی به موسسه مربوط برگشت داده می شود.
در مورد موسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به
آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت
برسند.
"آیین نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به
هزینه موسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیون دارایی
مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ماده 2 - اصلاحات زیر در ماده 6 به عمل می آید:
الف - متن ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود:
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را
پس از وضع معافیت های مقرر در مورد مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای
مستمر بر اساس درآمد سالانه و در مورد مزایای غیر مستمر با توجه به
درآمدهای سالانه مذکور در فوق و مزایای غیر مستمری که قبلا پرداخت شده تا
سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال به نرخ ده درصد و تا
هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به مازاد سیصد هزار ریال به نرخ پانزده درصد
و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده
134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و
میزان آن به دارایی محل تادیه کنند و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت
دهند.
ب - تبصره 3 ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - از پرداخت های غیر مستمر که از طرف اشخاص غیر از
پرداخت کنندگان مزد، مقرری ، حقوق اصلی به عمل می آید ده درصد بابت مالیات
کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به
دارایی محل پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - اصلاحات زیر در ماده 23 به عمل می آید:
در تبصره 2 ماده 23 عبارت "که حدود آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یک بار
به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود" و عبارت
"کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق حق واگذاری محل به
مستاجر ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید"
حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده مزبور اضافه می شود:
تبصره 6 - در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده بعد از تاریخ تصویب
این اصلاحیه می باشد مقررات ماده 22 جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و
انتقالات قطعی املاک مزبور عبارت است از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید
به ماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش
معاملاتی یا قیمت منطقه ای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش
معاملاتی یا قیمت منطقه ای زمین حسب مورد مناط اعتبار است . مفاد تبصره یک
این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معامله ای که
بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام می شود قیمت خرید انتقال دهنده بیشتر از
اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد.
مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده 24 نیز خواهد بود. در صورتی که
تملک ملک به سبب ارث یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش ملک در
تاریخ تملک که مبنای مالیات قرار گرفته است بهای خرید ملک محسوب می شود.
ماده 4 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 47 اضافه می شود:
تبصره - درآمد مشمول مالیات پانصد متر عرصه اعیانی که بر اساس بند الف
ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات مجانا به صاحب اعیانی واگذار می شود بر
مبنای بهای مازاد عرصه که با دریافت بها از طرف دولت فروخته می شود محاسبه
خواهد شد.
ماده 5 - اصلاحات زیر در ماده 61 به عمل می آید:
الف - در بند 3 عبارت "ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان است " حذف می شود.
ب - بند 4 به شرح زیر اصلاح می شود:
در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول
مالیات به حجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر
معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات مشابه ملاحظه
گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتبا به
ممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل به ضمیمه
گزارش حسابدار رسمی در صورتی که وجود داشته باشد ظرف ده روز برای رسیدگی
به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط - نماینده بانک ملی محل - نماینده
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق اصناف حسب مورد مطرح می شود.
کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را که به اکثریت آرا مناط اعتبار
خواهد بود ظرف 30 روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحا اعلام کند.
ماده 6 - عبارت زیر به آخر تبصره ماده 78 اضافه می شود:
"حکم قسمت اخیر شامل پیمانی نیز می باشد که پیمانکار با مشارکت یکی از
موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی موضوع پیمان را انجام داده و برای آن حساب
جداگانه تنظیم شده باشد ولو آن که هر یک از طرفین منفردا پیمان های دیگری
در دست اجرا داشته باشند".
ماده 7 - عبارت زیر به آخر متن بند ت ماده 80 اضافه می شود:
"در مورد پیمانهایی که پیشنهاد آن از اول سال 1352 به بعد تسلیم شده باشد
درآمدهای مشمول ماده 76 و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت معاف
می باشند ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود".
ماده 8 - در تبصره یک ماده 81 بعد از عبارت "حساب سود و زیان " عبارت
"متکی به دفاتر قانونی " اضافه و عبارت "و ماده 170" حذف می شود.
ماده 9 - ماده 82 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 82 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی
موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می باشند با
رعایت تبصره 7 این ماده عبارت است از:
1 - ذخائر فنی بیمه های زندگی در آخر سال مالی قبل .
2 - ذخائر فنی بیمه های غیر زندگی در آخر سال مالی قبل .
3 - حق بیمه دریافتی بیمه های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر
برگشتی ها.
4 - حق بیمه بیمه های غیر زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر
برگشتی ها.
5 - حق بیمه بیمه های اتکایی قبولی پس از کسر برگشتی ها.
6 - کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری .
7 - بهره سپرده های بیمه گر اتکایی بیمه گر واگذارکننده .
8 - سهیم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه های
زندگی .
9 - سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارات پرداختی در بیمه های غیر زندگی .
10 - سایر درآمدها.
پس از کسر:
1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه .
2 - هزینه های پزشکی بیمه های زندگی .
3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم .
4 - تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم .
5 - حق بیمه بیمه های اتکایی واگذاری .
6 - سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث .
7 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه های زندگی .
8 - سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع .
9 - خسارات پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی .
10 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی
قبولی .
11 - بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری .
12 - ذخائر فنی بیمه های زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی .
13 - ذخائر فنی بیمه های غیر زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی .
14 - سایر زمینه ها و استهلاکات قابل قبول .
تبصره 1 - انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته های بیمه و
میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه
مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به تصویب شورای عالی بیمه
خواهد رسید.
تبصره 2 - انواع ذخائر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه
و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین
خواهد شد.
تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و
سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع با رعایت ضوابط مقرر از طرف شورای عالی
بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنا کارمزد باید در قرارداد بیمه
ذکر شده باشد.
تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی در داخل کشور اعم از
قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه
ذیربط خواهد بود.
تبصره 5 - اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی با خارج از کشور اعم از
قبولی یا واگذاری در مورد موسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمه ایران
بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهایی است که مورد تایید بیمه مرکزی
ایران باشد.
تبصره 6 - موسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخائر فنی آخر سال قبل خود
را پس از کسر مانده وامها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای
بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی
برسانند و گواهی تودیع آنها را در بانک مرکزی ایران به ضمیمه اظهارنامه
مالیاتی تسلیم نمایند. آن قسمت از بهره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخائر
فنی مربوط اضافه شود جز درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره
که به ذخائر فنی اضافه نمی شود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. در
صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه
رسیده باشد بهره مابه التفاوت بر اساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی
مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد.
تبصره 7 - در سال 1352 خسارات مربوطه به قراردادهای بیمه غیر زندگی که در
سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخائر فنی غیر زندگی
آخر سال 1351 پرداخت می شود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخائر
مزبور باشد. مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال 1352 منظور
خواهد شد و در صورتی که ذخائر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد
مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده
از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آیین نامه ای که با موافقت وزارت
دارایی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد ممنوع است و در غیر این صورت در
سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات موسسه اضافه خواهد شد.
تبصره 8 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه خارجی که با انعقاد
قرارداد و یا با توافقهایی بدون تاسیس شعبه یا نمایندگی از موسسات بیمه
ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکایی قبول کنند
عبارت است از 12 درصد کل حق بیمه متعلق به آنها در سال مالیاتی بر اساس
قراردادها و یا توافقهای مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی
که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی از پرداخت
مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات
دولت ایران معاف است . موسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی
در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول
مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیاتی بیمه گر
اتکایی کسر نمایند. وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به
ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی
پرداخت نمایند.
ماده 10 - عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 83 اضافه می شود:
تبصره 4 - در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم
می شود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول آن برای تشخیص
درآمد مشمول مالیات موکول به آن است که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
ترازنامه و حساب سود و زیان ، مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم
شود.
ماده 11 - به آخر بند 3 ماده 95 عبارت "و همچنین هزینه پذیرایی
نمایندگان مجلسین از اول شهریور ماه 1350 بر اساس تصمیم هیات رئیسه
مجلسین " و در آخر بند 7 ماده مزبور عبارت "و لباس و یا وجوه نقدی که بابت
لباس به افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده می شود" اضافه می شود.
ماده 12 - عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 110 اضافه می شود:
تبصره 5 - در مورد موقوفاتی که به اجاره طویل المدت که کمتر از 25 سال
نباشد واگذار و تمام مبلغ مال الاجاره یک جا دریافت و حداکثر ظرف مدت شش
ماه طبق گواهی اداره اوقاف صرف خرید مال غیر منقول دیگری به نام موقوفه
شود و منافع آن به مصرف مقرر در وقفنامه برسد مال الاجاره مزبور مشمول
مالیات املاک نخواهد بود و فقط موقوف علیهم یا موقوفه حسب مورد نسبت به
منافع حاصل از مال الاجاره غیر منقول خریداری شده طبق مقررات مربوط در
قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشند و مقررات این تبصره شامل
اجاره های از اول سال 1346 به بعد نیز خواهد بود و مهلت مقرر در فوق از
تاریخ تصویب این اصلاحیه محاسبه خواهد شد.
ماده 13 - عبارت زیر به عنوان ماده 110 مکرر اضافه می شود:
"ماده 110 مکرر - اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنج سال از تاریخ تصویب
این اصلاحیه واحدهای ده طبقه یا بیشتر مسکونی در محدوده شهرها ایجاد
می نمایند نسبت به درآمدی که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال
از تاریخ اختتام بنا تحصیل می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند."
ماده 14 - اصلاحات زیر در ماده 116 به عمل می آید:
الف - عبارت زیر به آخر تبصره 3 ماده 116 اضافه می شود.
"حکم قسمت اخیر این تبصره شامل سود سهام پرداختی به کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان و انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه نابینایان
و جمعیت کمک به جذامیان و بنیاد فرهنگی فرح پهلوی و بنیاد فرهنگ ایران و
جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست و پیشاهنگی دختران وابسته به سازمان ملی
پیشاهنگی ایران و جمعیت مبارزه با سرطان و فدراسیون ورزشی کر و لالهای
ایران بابت عملکرد سال 1346 به بعد نیز خواهد بود".
ب - عبارت زیر به عنوان تبصره 7 به ماده 116 اضافه می شود:
تبصره 7 - شرکتهایی که حداقل نود درصد سهام آنها متعلق به شرکتی باشد که
دارای شرایط زیر است :
1 - فعالیت آن منحصر به سرمایه گذاری در شرکت های دیگر باشد.
2 - سهام آن بانام باشد.
3 - تعداد سهامداران آن از هزار نفر کمتر نباشد.
4 - هیچ یک از سهامداران آن بیش از ده درصد سرمایه شرکت را نداشته باشند.
5 - سهام آن در بورس پذیرفته شده باشد.
از معافیتها و مزایای مقرر در متن این ماده و تبصره یک آن و ماده 119 و
قسمت اخیر جز یک بند ت ماده 80 بدون احتیاج به قبولی سهام آنها در بورس
استفاده خواهند نمود مشروط بر این که حسابرسی شرکت سرمایه گذار و شرکتهای
دیگر وسیله موسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 277 انجام و ترازنامه و حساب
سود و زیان تلفیقی برای کلیه این شرکتها تنظیم و حسابرسی شده و به بورس
ارائه شده باشد.
در مواردی که حساب این قبیل شرکتها وسیله دو یا چند موسسه حسابرسی مورد
رسیدگی قرار گرفته باشد موسسات حسابرسی مزبور مکلفند اطلاعات لازم را بین
خود مبادله نمایند و موسسه حسابرسی شرکت سرمایه گذار باید نسبت به کلیه
اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی اظهار نموده و صحت آنها را تایید
نماید.
ج - عبارت زیر به عنوان تبصره 8 به ماده 116 اضافه می شود:
تبصره 8 - وجوهی که شرکت شیلات جنوب بابت مالیات تا آخر سال 1352 موسسات
طرف قرارداد خود تعهد پرداخت آن را نموده است وصول و معادل آن از محل
درآمد عمومی در وجه شرکت مسترد خواهد شد.
ماده 15 - در ماده 122 بعد از عبارت "گواهی نماید" عبارت "و همچنین حق
بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر تا سه
هزار ریال در ماه " اضافه می شود.
ماده 16 - ماده 130 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 130 - جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و
ابلاغ می گردد:
الف - برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی
و بانک مرکزی ایران و نماینده اتاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام
پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت دارایی تشکیل می شود و با توجه
به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیات های حوزه
تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 128 در باره مودیان مختلف
بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی
تسلیم می نماید.
تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران
برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی
شهرستانها ارسال می گردد به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار
دارایی در مرکز استان و رئیس دارایی در سایر شهرستانها و رئیس بانک ملی
ایران و رئیس اتاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد
مشاغل وابسته به پزشکی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در
مورد سایر مشاغل تشکیل می شود کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه
قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در
صورت اقتضا تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد.
نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی
قرار می گیرد و تا حدی که دلائل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول
قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول
ضرائب به دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطی که اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جای
هر یک از روسای اتاقها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود.
تبصره 2 - حضور نماینده وزارت دارایی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات
کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آرا حاضرین در جلسه رسمی
مناط اعتبار است .
تبصره 3 - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون
باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول
ضرائب برای آن ضرئبی تعیین نشده باشد کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.
تبصره 4 - کمیسیون می تواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای
توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید.
ماده 17 - عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 132 اضافه می شود:
تبصره 4 - مهلت تسلیم اظهارنامه تکمیلی مربوط به درآمد سالهای 1346 تا
آخر سال 1351 مودیان مشمول ماده 131 تا پایان تیر ماه 1353 تمدید می شود.
ماده 18 - در بند الف ماده 142 عبارت "پنج هزار ریال " به عبارت "پنجاه
هزار ریال " اصلاح می شود.
ماده 19 - در ماده 149 بعد از عبارت "مدت 3 ماه " عبارت "و در موارد
اجرای بند 3 ماده 61 مدت شش ماه " اضافه می شود.
ماده 20 - در ماده 170 بعد از عبارت "مرور زمانی مالیاتی " عبارت "مقرر
در ماده 150" اضافه می شود.
ماده 21 - در بند الف ماده 174 عبارت (دو میلیون ریال ) به عبارت (پنج
میلیون ریال ) اصلاح می شود.
ماده 22 - ماده 178 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 178 - مالیات بر ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته می شود و نرخ آن
به شرح زیر خواهد بود:
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
--------------------------------------------------------------
تا 500000 ریال معاف 25% 40%
از 500001 ریال تا 750000 ریال معاف 30% 45%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال معاف 35% 50%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 10% 40% 55%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 15% 45% 60%
از 3000001 ریال تا 4000000 ریال 20% 50% 65%
از 4000001 ریال تا 6000000 ریال 25% 55% 70%
از 6000001 ریال تا 8000000 ریال 30% 60% 75%
از 8000001 ریال تا 10000000 ریال 35% 65% 80%
از 10000001 ریال تا 20000000 ریال 40% 70% 85%
از 20000001 ریال تا به بالا 45% 75% 90%
تبصره 1 - در صورتی که هر یک از وراث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا به
تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم الارث او را از 1500000 ریال
تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم الارث او را از این مبلغ
تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.
تبصره 2 - هر گاه در بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که
سن او بیست و پنج سال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود
داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جز ماترک باشد جمع معافیتهای سهم الارث حسب
مورد به شرح زیر افزایش می یابد: الف - در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ
پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است .
ب - در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام
کمتر است و در صورتی که جمع معافیتهای سهم الارث معادل یا بیشتر از نصاب های
مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
ماده 23 - عبارت زیر به آخر تبصره یک ماده 180 اضافه می شود:
"در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیاتهایی که بر اساس بند الف ماده
174 وصول می شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد".
ماده 24 - عبارت زیر به آخر تبصره 1 ماده 208 اضافه می شود:
"افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا
میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و
از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این
اصلاحیه به عمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری
خواهد شد".
ماده 25 - در تبصره 5 ماده 214 عبارت "پرداخت مالیات " به عبارت
"جریمه ای معادل بیست درصد مالیاتی که با فرض بایر بودن زمین به آن تعلق
می گرفت " اصلاح می شود.
ماده 26 - عبارت زیر به آخر تبصره ماده 219 اضافه می شود:
"همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن
متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت
عمده شرکت احاله نماید".
ماده 27 - بند 3 ماده 244 به شرح زیر اصلاح می شود:
3 - "نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی نماینده
کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی نماینده سندیکاهای
مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تاسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر
فنی - نمایند اتاق اصناف در مورد اصناف ، نماینده کانون سردفترداران در
مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38 -
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و
در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور
مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن
شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار".
ماده 28 - در ماده 256 بعد از عبارت "موضوع ماده 269" عبارت "یا به
موجب حکم وزیر دارایی اضافه می شود.
ماده 29 - عنوان تبصره ماده 320 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زیر به عنوان
تبصره 2 به ماده مزبور اضافه می شود.
تبصره 2 - به وزیر دارایی اجازه داده می شود زیان دیرکرد بقایای مالیاتی
قبل از سال 1346 مودیانی را که بدهی خود را نقدا پرداخت یا تقسیط کرده یا
می کنند معاف کند.
ماده 30 - مقررات این اصلاحیه جز در مواردی که مبدا دیگری برای آن
تعیین شده است از اول سال 1353 لازم الاجرا می باشد و اصلاحات مربوط به مواد
174 و 178 شامل مواردی می شود که سبب تعلق مالیات از اول سال 1353 به بعد
حاصل شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز
چهارشنبه 24/11/1352، در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :