جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده 1 - مهندسین و نقشه برداران و زمین شناسان و کمک مهندسین و
تکنیسین های وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت در صورتی که دارای
گواهینامه رسمی باشند که شورای عالی فرهنگ آن را به رسمیت شناخته باشد از
مزایای این قانون بهره مند خواهند شد.
تبصره 1 - فارغ التحصیلان دانشکده علوم که در کارگاههای فنی -
کارخانجات - معادن - راهسازی - نقشه برداری - آزمایشگاههای تجسسی و کنترل
و سایر موسسات فنی وابسته به دولت که وارد خدمت شده یا می شوند بنابر ارزش
تحصیلات (لیسانس - فوق لیسانس - دکترا) از مزایای این قانون بهره مند
خواهند شد.
تبصره 2 - استخدام کارمندان مشمول این قانون طبق ماده چهار قانون
استخدام کشوری از طریق مسابقه به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - خدمت مشمولین ماده یک دارای ده پایه بوده و مدت توقف در
پایه های یک و دو و سه و چهار دو سال و برای پایه های پنج و شش و هفت سه
سال و برای بقیه پایه ها چهار سال خواهد بود.
تبصره 1 - مهندسینی که ارزش تحصیلات آنها از طرف شورای عالی فرهنگ با
قید عنوان مهندسی دکترا یا معادل آن در رشته مربوط باشد با پایه سه و
مهندسینی که ارزش تحصیلات آنها فوق لیسانس باشد با پایه دو و مهندسینی که
ارزش تحصیلات آنها با داشتن عنوان مهندسی لیسانس باشد با پایه یک مهندسی
وارد خدمت خواهند شد.
تبصره 2 - کسانی که ارزش تحصیلات فنی آنها در امور مربوط به مهندسی و
نقشه برداری و معادن و سایر رشته های فنی از طرف شورای عالی فرهنگ (فوق
دیپلم ) شناخته شود با پایه کمک مهندسی و نیز کسانی که ارزش تحصیلات آنان
در امور مهندسی و نقشه برداری و معادن و سایر رشته های فنی دیپلمه کامل
متوسطه و یا معادل آن شناخته شود با پایه یک کمک مهندسی وارد خدمت خواهند
شد.
ماده 3 - میزان حقوق با پایه یک مهندسی شش هزار ریال و کمک مهندسی
چهار هزار ریال و حقوق پایه های 2 و 3 و 4 برابر است با حقوق پایه قبل به
اضافه چهل درصد حقوق پایه یک و حقوق پایه های 5 و 6 و 7 برابر است با حقوق
پایه قبل به اضافه سی درصد حقوق پایه یک و حقوق پایه های هشت و نه و ده
برابر است با حقوق پایه قبل به اضافه بیست درصد حقوق پایه یک .
تبصره 1 - به مشمولین این قانون که تمام مدت کار را در کارگاههای
مربوطه انجام وظیفه می نمایند در مدت اشتغال فوق العاده از سی تا پنجاه
درصد حقوق پایه دریافتی به عنوان فوق العاده کارگاه پرداخته خواهد شد.
تبصره 2 - ترتیب اعطا ترفیع مشمولین این قانون طبق آیین نامه ای خواهد
بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 4 - از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولین ماده یک که در
وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت اعم از این که به طور رسمی -
قراردادی - حکمی - روزمزد مشغول خدمت هستند با رعایت سنوات خدمت طبق مواد
فوق پایه آنان تعیین و در صورتی که حقوق آنان تکافوی حقوق پایه مربوطه را
بنماید احکام پایه های آنان صادر و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و چنانچه
حقوق آنها تکافوی پرداخت حقوق پایه مربوطه را ننماید وزارتخانه ها و
موسسات وابسته به دولت مکلفند احکام پایه ها را صادر و پرداخت تفاوت را
موکول به وجود اعتبار بنمایند در هر حال این تفاوت از سال 1339 در بودجه
منظور و پرداخت خواهد شد.
ماده 5 - مشمولین این قانون که سابقه خدمت رسمی ندارند از قبیل
کارمندان پیمانی و حکمی و روزمزد مکلفند کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته
را بر اساس اشل مندرج در این قانون به اقساط متناسب پرداخت نمایند و
کسانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند مشروط بر این که نسبت
به گذشته به هیچوجه ایجاد تعهدی نشود پایه و حقوق آنها از تاریخ اجرای
این قانون به ماخذ حقوق بازنشستگی شاغلین ترمیم و پرداخت می شود ورثه
بازنشستگان شاغلین بالا مشمول این ماده خواهند بود.
ماده 6 - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه لایحه
قانونی استخدام کارمندان کشوری را با در نظر گرفتن احتیاجات و طبقه مشاغل
و مراتب علمی تهیه و تقدیم مجلس نماید.
ماده 7 - دولت مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1338/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :