جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

ماده 1 - خانه های سازمانی ساختمانهایی می باشند که از محل اعتبارات
بودجه مربوط یا هر گونه درآمد یا اعتبار دیگری که برای این قبیل
ساختمانها اختصاص دارد به منظور سکونت افسران و کارمندان شاغل ژاندارمری
کل کشور و شهربانی کل کشور ساخته شده و می شود این خانه ها جزو اموال دولتی
می باشد و برای استفاده در اختیار ژاندارمری کل کشور یا شهربانی کل کشور
خواهد بود.
ماده 2 - افسران و کارمندان ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور در هر محل
با توجه به مصالح و مقتضیات خدمتی بر اساس درخواست کتبی پس از تصویب
فرمانده ناحیه مربوط در مورد خانه های سازمانی ژاندارمری و رییس شهربانی
استاندار یا فرمانداری کل مربوط در مورد خانه های سازمانی شهربانی با
رعایت حق تقدم به شرح زیر از خانه سازمانی استفاده خواهند کرد:
الف - افسران و کارمندان شاغل در محل که دارای همسر و فرزند و یا
بدون همسر و دارای فرزند بوده و خانواده آنها نیز در محل خدمت سکونت
داشته باشند.
ب - افسران و کارمندان شاغل در محل که دارای همسر بوده ولی فرزند
ندارند و همسر آنها در محل خدمت سکونت داشته باشد.
ج - افسران و کارمندان شاغل در محل که همسر و فرزند ندارند ولی دارای
عائله تحت تکفل درجه دو (پدر، مادر، برادر و خواهر) بوده و خانواده آنها
در محل خدمت سکونت داشته باشد.
د - افسران و کارمندانی که خانواده آنها در محل خدمت نمی باشد و افسران و
کارمندان مجرد بدون عائله تحت تکفل .
ماده 3 - حق استفاده ماهانه خانه های سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - حق استفاده یک دستگاه خانه سازمانی افسران متاهل به ماخذ صدی
ده حقوق درجه استفاده کننده .
ب - حق استفاده برای هر اتاق مسکونی در ساختمان مجردی افسران به ماخذ
پنج درصد حقوق درجه استفاده کننده .
ج - حق استفاده ماهانه یک دستگاه خانه سازمانی درجه داری پنج درصد
حقوق درجه استفاده کننده .
د - حق استفاده ماهانه برای هر اتاق مسکونی در ساختمانهای مجردی
درجه داری سه درصد حقوق درجه استفاده کننده .
تبصره 1 - پاسبانان متاهل و مجرد از لحاظ پرداخت حق استفاده ماهانه
از خانه های سازمانی حسب مورد مشمول مقررات بندهای (ج ) و (د) این ماده
خواهند بود.
تبصره 2 - کارمندان از گروه چهار به بالا از خانه های سازمانی و
کارمندان گروه یک و دو و سه از خانه های سازمانی درجه داری استفاده نموده و
حق استفاده ماهانه را به ترتیب مقرر در این ماده باید پرداخت کنند. در
مورد مستخدمین پیمانی از لحاظ استفاده از نوع خانه های سازمانی با تطبیق
میزان حقوق ثابت ماهانه آنان با میزان حقوق درجه افسران و درجه داران بر
حسب مورد مانند افسران یا درجه داران رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - تعمیر و تعویض و نصب وسائلی که به تشخیص کمیسیون فنی قسمت
مربوط بر اثر عدم استفاده کنندگان تلف و یا معیوب شود بر عهده
استفاده کنندگان می باشد و در صورتی که از طرف آنها عمل نشود ترتیب جبران
خسارات در مورد خانه های سازمانی ژاندارمری از طرف فرمانده ژاندارمری کل
کشور در مورد خانه های سازمانی شهربانی از طرف رییس شهربانی کشور تعیین
خواهد شد.
تبصره 4 - در محلهایی که خانه های سازمانی مجردی اضافه بر مامورین
مجرد وجود داشته باشد می توان یک دستگاه ساختمان مجردی را به افسران یا
کارمندان یا پاسبانان متاهل اختصاص داد.
در این صورت به افسران چهار یا سه اتاق و به درجه داران و پاسبانان سه یا
دو اتاق اختصاص یافته و میزان حق استفاده حسب مورد به میزان مذکور در
بندهای الف و ب و ج و د محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره 5 - در صورتی که از تاریخ احداث منازل سازمانی بیش از ده سال
گذشته باشد حق استفاده ماهانه به ماخذ (3)/(2) میزان حق استفاده مقرر در
این ماده وصول خواهد شد.
ماده 4 - وجوه حاصل از حق استفاده های دریافتی از استفاده کنندگان و
سایر درآمد حاصل از خانه های سازمانی به هر اسم و عنوان که باشد باید به
حساب مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود نگاهداری
و برای مصارف مربوط طبق مقررات مالی استفاده شود.
ماده 5 - حق استفاده دریافتی از استفاده کنندگان خانه های سازمانی به
شرح زیر به مصرف خواهد رسید:
الف - هفتاد درصد کل حق استفاده دریافتی جهت تعمیرات کلی و جزئی
اماکن و ایجاد تاسیسات مورد احتیاج خانه های سازمانی و تهیه لوازم و وسائل
اداره امور خانه ها.
ب - بیست درصد کل حق استفاده دریافتی جهت هزینه آب و برق و سوخت و
دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه .
ج - ده درصد کل حق استفاده دریافتی جهت درختکاری و گلکاری و همچنین
رفتگری محوطه اصلی و کارهای شهرسازی در خارج از محدوده های شهرداری .
تبصره 1 - حواله وجه به قسمتها ضمن استفاده از حساب تنخواه گردان با
صدور چک به امضای معاون ژاندارمری کل کشور و ذیحساب برای خانه های سازمانی
ژاندارمری کل کشور و به امضای معاون شهربانی کل کشور و ذیحساب در مورد
خانه های سازمانی شهربانی کل کشور انجام خواهد شد.
تبصره 2 - مازاد درآمد خانه های سازمانی در پایان هر سال در سال بعد
بر طبق مقررات مربوط به درآمدهای اختصاصی قابل استفاده خواهد بود و به
تشخیص فرمانده ژاندارمری کل کشور در مورد خانه های سازمانی ژاندارمری کل
کشور و رییس شهربانی کل کشور در مورد خانه های سازمانی شهربانی کل کشور
برای توسعه تاسیسات و بهبود وضع خانه ها و محوطه های مربوط و احداث
ساختمانها و خانه های سازمانی جدید نیز قابل مصرف می باشد.
تبصره 3 - در صورتی که حق استفاده از خانه های سازمانی برای هزینه نصب
تاسیسات نوین یا تعمیرات در خانه های سازمانی تکافو ننماید اعتبار لازم از
طریق سازمان مربوط در بودجه پیش بینی و تامین خواهد شد.
ماده 6 - در مورد مصرف آب و برق و گاز و استفاده از تلفن به شرح زیر
عمل خواهد شد:
الف - پرداخت بهای آب و برق و گاز مصرفی و آبونمان تلفن خانه های
سازمانی به عهده استفاده کننده از خانه های سازمانی می باشد و مشمول مقررات
جاری محل خواهد بود.
ب - در محلهایی که آب و برق از تاسیسات مربوط به خانه های سازمانی
تامین شود بهای میزان مصرفی به نرخ منطقه و یا شهرداری محل دریافت و به
حساب مخصوص خانه های سازمانی واریز می گردد.
ج - در محلهایی که برق و آب از تاسیسات مربوط به خانه های سازمانی
تامین نمی گردد پرداخت هزینه مصرف آب و برق و اماکن عمومی و خیابانها و
کوی های خانه های سازمانی که در حوزه عمل شهرداری محل نباشد از محل درآمد
خانه های سازمانی تامین خواهد گردید.
د - در مناطقی که به علت وضع خاص هوا و یا نوع ساختمان خانه های
سازمانی مصرف برق بیش از حد متعارف باشد بنا به تشخیص فرمانده ژاندارمری
کل برای خانه های سازمانی ژاندارمری کل و تشخیص رییس شهربانی کل برای
خانه های سازمانی شهربانی کل قسمتی از هزینه برق مصرفی از محل اعتبار
مندرج در بند ب ماده 5 این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 7 - در صورت انتقال یا بازنشستگی و یا فوت استفاده کننده خانه
سازمانی باید به شرح زیر تخلیه و تحویل گردد:
الف - استفاده کننده از خانه های سازمانی پس از دریافت حکم انتقال از
محلی به محل دیگر یک ماه مهلت خواهد داشت که خانه سازمانی مورد استفاده
خود را تخلیه و تحویل نماید.
ب - استفاده کننده از خانه های سازمانی که به افتخار بازنشستگی نائل
می شود حداکثر سه ماه پس از دریافت حکم بازنشستگی باید خانه سازمانی مورد
استفاده را تخلیه و تحویل نماید.
ج - در صورت فوت استفاده کننده از خانه های سازمانی خانواده او حداکثر
ظرف مدت سه ماه از تاریخ فوت یا تا پایان سال تحصیلی فرزندان متوفی هر
کدام موخر است باید منزل سازمانی مورد استفاده را تخلیه و تحویل نماید.
د - استفاده کننده از خانه های سازمانی که خدمت او بازخرید می گردد و یا
این که به نحوی از انحا از خدمت برکنار می شود حداکثر یک ماه از تاریخ
ابلاغ حکم باید خانه سازمانی مورد استفاده خود را تخلیه و تحویل نماید.
پرداخت وجهی که برای خرید خدمت باید تادیه شود موکول به ارائه گواهی
تخلیه خانه سازمانی مورد استفاده می باشد.
ماده 8 - خانه های سازمانی جزو تاسیسات اداری سازمان مربوط می باشد و
سکونت استفاده کننده در آنها صرفا بنا به ضرورت و نیازمندی خدمتی انجام
می گردد و هیچ گونه حقی برای ساکنین آنها ایجاد نماید و نحوه استفاده و
تخلیه و سایر موارد مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر همچنین
انجام تشریفات ثبتی مربوط به اجاره نخواهد بود.
ماده 9 - واحدهای مسکونی که از طرف سایر وزارتخانه و موسسات دولتی در
نقاط مختلف کشور در اختیار ژاندارمری کل و یا شهربانی کل گذاشته می شود
مشمول آیین نامه های مصوب مربوط به دستگاه ها و سازمان واگذارنده خانه
می باشد و ادارات دارایی و مالی و پرداخت کنندگان حقوق مکلفند حق استفاده
ماهانه واحدهای مسکونی را از حقوق استفاده کنندگان کسر و به حساب مخصوص
سازمان صاحب خانه واریز کنند.
تبصره - در صورتی که افسران و یا کارمندان ناحیه ژاندارمری و شهربانی
راسا از خانه های سازمانی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در نقاط مختلف
کشور استفاده نمایند طبق قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و
آیین نامه های مربوط عمل شده و ادارات پرداخت کننده حقوق موظفند حق استفاده
ماهانه افسران و یا کارمندان استفاده کننده از خانه های سازمانی را از حقوق
آنها کسر و به حساب سازمان صاحب خانه واریز کنند.
آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره به استناد قانون اجازه تمرکز
وجوه حاصل از حق استفاده خانه های سازمانی ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور
پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 27/3/1352 در
جلسه روز دوشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :