جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


ماده 1 - مدیران مسئول موسسات مسافربری و حمل و نقل باید از دادن مسافر و تحویل بار به وسائط نقلیه ای که به وسایل ایمنی زیر مجهز نباشند خودداری نمایند:
الف - جعبه کمکهای اولیه درمانی .
ب - مثلث شبرنگ .
ج - چراغ چشمک زن .
د - کپسول آتشن نشانی .
ه - دستگاه سنجش سرعت و زمان (تاخوگراف ) بدون نقص فنی .
ماده 2 - مدیران موسسات مسافربری و حمل و نقل مسئول باید رانندگان وسائط نقلیه مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر نموده و از تحویل مسافر و بار به وسائط نقلیه ای که رانندگان آن فاقد مدارک مزبور باشند خودداری نمایند:
الف - گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث .
ب - گواهی بیمه انفرادی راننده و کمک راننده و مهماندار در صورتی که وسیله نقلیه دارای مهماندار باشد.
ج - کارت شناسایی عکس دار راننده که از طرف شهربانی تهیه و تنظیم می شود.
د - گواهی وابستگی وسیله نقلیه به یکی از موسسات مسافربری یا حمل و نقل مجاز.
ه - دفترچه کار وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می شود.
و - دفترچه انفرادی راننده که وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می شود.
ماده 3 - رانندگی اتوبوس و مینی بوس بیش از هشت ساعت در یک شبانه روز برای هر راننده ممنوع است . مدیران مسئول مسافربری مکلفند برای مسافرتهایی که مستلزم بیش از هشت ساعت رانندگی با سرعت مجاز در یک شبانه روز است راننده کمک پیش بینی نمایند در صورت توافق موسسه و راننده ممکن است راننده دو ساعت نیز به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید در هر حال در شبانه روز بیش از ده ساعت ممنوع است .
ماده 4 - موسسات باربری مکلفند در موقع بارگیری ظرفیت وسیله نقلیه را که از طرف شهربانی در کارت شناسایی قید شده و شرایط مربوط به طول و عرض و ارتفاع و وزن بار را طبق مقررات توزین وزارت راه در نظر گرفته و از حمل محمولاتی که شرایط مزبور در آن رعایت نشده خودداری نمایند برای حمل بارهای حجیم و سنگین وزن غیر قابل تفکیک که ابعاد و وزن آنها بیش از حدود مشخص شده در مقررات توزین باشد باید پروانه و اجازه حمل از مقامات مسئول وزارت راه دریافت نمایند.
تبصره - موسسات باربری مکلفند برای توزین و قواره کردن بار ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه یک دستگاه باسکول به ظرفیت حداقل 40 تن و در موسساتی که بار به میزان کافی نباشد قپان دستی مناسب به تشخیص وزارت راه و همچنین یک دستگاه سنجش عرض و ارتفاع بار(گاباری ) به اندازه مجاز داشته باشند.
ماده 5 - هر یک از موسسات مسافربری و حمل و نقل که مقررات این آیین نامه را رعایت نکند به استناد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و تبصره ذیل آن برای مدت حداکثر یک ماه به تناسب اهمیت تخلف و تاثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی از طرف شهربانی یا ژاندارمری کل کشور تعطیل خواهد شد تعطیل مازاد بر مدت یک ماه تا یک سال و رسیدگی به اعتراض طبق ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به عمل خواهد آمد.
ماده 6 - تعطیل موسسه مسافربری و حمل و نقل زمینی شامل هر نوع فعالیت موسسه مرکزی یا نمایندگی متخلف با رعایت تبصره ذیل ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی خواهد بود.
ماده 7 - مفاد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی راجع به اعتراض مدیران به تعطیل موسسه در مورد ماده شش این آیین نامه نیز لازم الاجرا است .
ماده 8 - هر گاه ژاندارمری کل کشور تعطیل موسسه مسافربری و حمل و نقل واقع در حوزه استحفاظی شهربانی کل کشور را به علت وقوع تخلف در حوزه استحفاظی خود لازم تشخیص دهد طبق مقررات این آیین نامه اتخاذ تصمیم نموده مراتب را برای اجرا به شهربانی کل کشور اعلام می کند و در موردی که تخلف در حوزه استحفاظی شهربانی اتفاق افتاده و موسسه مسافربری و حمل و نقل در حوزه استحفاظی ژاندارمری کل کشور قرار داشته باشد تصمیم شهربانی برای اجرا به ژاندارمری کل کشور اعلام خواهد شد.
ماده 9 - تعطیل موسسات حمل و نقل در صورت قطعیت در دفتر مخصوصی که شهربانی و ژاندارمری تهیه خواهند کرد ثبت می شود.
به علاوه مراتب باید در پشت پروانه کار موسسه به وسیله دادگاه و در صورت عدم اعتراض به وسیله اداره راهنمایی و رانندگی شهربانی یا پلیس را منعکس شود.
آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 در تاریخ ششم و هفدهم تیر ماه 1352 به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی و در تاریخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8331
تاریخ تصویب :
1352/05/06
تاریخ ابلاغ :
1352/06/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :