جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

ماده 1 - کلیه کارمندان هر موسسه طبق مقررات این قانون از طریق بیمه
اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت حمایت
می شوند.
تبصره 1 - منظور از موسسه در این قانون هر نوع شخصیت حقوقی است که به
ثبت رسیده یا تشکیل شده باشد.
تبصره 2 - مستخدمین مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و مستخدمین
مشمول مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی و مشمولین قانون بیمه های اجتماعی
روستائیان و همچنین کارمندان موسسات وابسته به دولت که از این نظر مشمول
مقررات خاصی باشند از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 - اتباع بیگانه ای که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به
کار مشغول می شوند طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی
مذکور در ماده 3 این قانون خواهد رسید مشمول مقررات این قانون قرار
خواهند گرفت .
ماده 2 - کارمندانی که تا کنون مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی
اعلام نشده اند با تشخیص شورای عالی تامین اجتماعی مشمول این قانون و یا
مقررات قانون بیمه های اجتماعی خواهند بود.
ماده 3 - برای نظارت بر حسن اجرای این قانون و تعمیم مقررات تامین
اجتماعی و برقراری هماهنگی بین فعالیتهای مختلف در این زمینه و تصویب
آیین نامه های لازم شورایی به نام شورای عالی تامین اجتماعی به ریاست وزیر
کار و امور اجتماعی یا معاون او در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود
اعضای این شورا عبارت خواهند بود از:
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
2 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
3 - مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی یا قائم مقام او.
4 - مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران یا قائم مقام او.
5 - مدیر عامل شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.
6 - مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.
7 - رییس یا معاون اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
8 - معاون وزارت دارایی .
9 - معاون وزارت کشور.
10 - معاون وزارت جنگ .
11 - معاون وزارت بهداری .
12 - معاون وزارت اقتصاد.
13 - معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی .
14 - یک نفر نماینده صندوقهای بیمه موضوع ماده 4 این قانون که پس از
تشکیل صندوقها طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی
خواهد رسید برای مدت یک سال از طرف آنان انتخاب می گردد.
وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی طبق آیین نامه خاصی خواهد بود
که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور
اجتماعی و دارایی مجلسین خواهد رسید.
دبیرخانه شورای عالی تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل
می گردد.
آیین نامه داخلی شورا و کمیته های فنی آن به پیشنهاد وزارت کار و امور
اجتماعی و تایید شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده 4 - در اجرای مقررات این قانون شورای عالی تامین اجتماعی
صندوق هایی را به صورت جداگانه یا متمرکز با توجه به نوع کار موسسات و
مشخصات اجتماعی افراد مورد حمایت ایجاد می کند.
تشکیل این صندوقها بر اساس نظارت یا اداره سه جانبه دولت و بیمه شده و
کارفرما بر حسب مورد با رعایت اصل لزوم تمرکز وجوه صندوقهای مزبور و
یکنواخت کردن مقررات آنها خواهد بود.
هر صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات بر
درآمد و هر گونه عوارض و هزینه تمبر دعاوی معاف می باشد اساسنامه نمونه
این صندوقها به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی می رسد و بر اساس آن
صندوقها تشکیل و به ثبت خواهد رسید.
ماده 5 - مزایای موضوع این قانون بر اساس اصل پرداخت حق بیمه از طرف
بیمه شده و کارفرما خواهد بود. نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط
استفاده از مزایا و میزان آن به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و
تایید شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب کمیسیون های کار و امور اجتماعی
و دارایی مجلسین خواهد رسید.
حق بیمه از کارفرمایان طبق مقررات مواد 34 و 35 قانون بیمه های اجتماعی
وصول خواهد شد.
تبصره - موسساتی که درباره کارمندان خود مزایایی تحت عنوان پس انداز
یا تعاون و نظایر آن بیش از مزایایی که بر طبق ماده 5 این قانون تعیین
خواهد گردید برقرار کرده اند نسبت به مابه التفاوت این مزایا قرار و رویه
معمول خود را کماکان ادامه خواهند داد.
ماده 6 - کلیه وجوهی که از افراد مشمول این قانون به عنوان بازنشستگی
یا به عنوان حمایت در مقابل عواقب ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت
از طرف موسسات اخذ شده یا بشود به انضمام سهم کارفرما که باید به آن
اضافه می شده و یا بشود و همچنین بهره ای که طبق قرارهای بین کارمندان و
کارفرما به آن تعلق گرفته به منزله وجوه امانی تلقی گردیده و پس از تشکیل
صندوق باید طبق آیین نامه مربوط به صندوق واریز شود.
ترتیب استفاده از این وجوه و یا انتقال آن به صندوق مربوط و نحوه استفاده
بیمه شدگان از مزایای مربوط تابع آیین نامه ای خواهد بود که از طرف شورای
عالی تامین اجتماعی تهیه و به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلسین
خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف غیر مجاز در این وجوه
مشمول مقررات ماده 241 قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده 7 - بهره برداری از منابع مالی صندوق هایی که به موجب این قانون
ایجاد خواهد شد طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی تامین
اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارایی مجلسین خواهد
رسید.
ماده 8 - هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه صندوقها و تصرف غیر مجاز
در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب
می شود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
در مورد سایر تخلفات طبق مقررات مواد 86 - 87 - 88 - 89 - 90 و 91 قانون
بیمه های اجتماعی رفتار خواهد شد.
ماده 9 - در صورتی که موسسات مشمول این قانون ظرف مدتی که از طرف
شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود از انجام تکالیفی که به وسیله
شورای عالی در مورد ایجاد صندوق مربوط برای آنان تعیین می گردد خودداری
کنند به تصمیم وزیر کار و امور اجتماعی سازمان بیمه های اجتماعی طبق
مقررات خود کارمندان موسسات مزبور را بر اساس ضوابط مقرر در این قانون
بیمه خواهد کرد و در این صورت حق بیمه به میزانی که از طرف شورای عالی
تعیین می گردد مطالبه و طبق ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی وصول خواهد شد.
ماده 10 - وزارت کار و امور اجتماعی مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 19/11/1349 در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد
و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1349/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :