جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

ماده 1 - هر موسسه مکلف است کلیه وجوهی را که قبل از تشکیل صندوق
حمایت کارمندان مربوط به آن موسسه از کارمندان خود که مشمول قانون حمایت
کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت می باشند برای
حمایت در مقابل عواقب ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت تحت هر عنوان از
قبیل (بازنشستگی ، پس انداز و غیره ) اخذ کرده باشد به انضمام سهم کارفرما
که باید به آن اضافه می شده و همچنین بهره ای که به آن تعلق گرفته است طبق
مقررات این آیین نامه ظرف چهار ماه از تاریخ ثبت اساسنامه صندوق در
دبیرخانه شورای عالی تامین اجتماعی به صندوق مربوط واریز و صورتحساب آن
را پس از گواهی صندوق مربوط جهت شورای عالی تامین اجتماعی ارسال دارد.
تبصره 1 - در مواردی که واریز قسمتی از وجوه و بهره های متعلقه به
ترتیب مقرر در این ماده ممکن نباشد موسسه مربوط مکلف است تراز صورت
دارایی و بدهی مربوط به وجوه مزبور را که شامل کلیه عملیات مالی باشد با
توجیه لازم ظرف مهلت مقرر به صندوق مربوط ارسال داشته و موافقتنامه صندوق
را مبنی بر نحوه واریز وجوه مزبور در مهلت معین به شورای عالی تامین
اجتماعی بفرستد.
تبصره 2 - تشخیص نوع وجوهی که بر طبق مقررات این ماده بایستی به
صندوق مربوط واریز شود با شورای عالی تامین اجتماعی است .
تبصره 3 - سایر درآمدهایی که از به کار انداختن وجوه موضوع این ماده
حاصل شده است بر اساس توافق بین کارمند و کارفرما به صندوق مربوط واریز
خواهد شد.
ماده 2 - موسسات باید صورتحساب موضوع ماده یک را در مورد هر یک از
کارمندان در سه قسمت به شرح زیر تنظیم کنند:
الف - وجوه اخذ شده از کارمند به عنوان سهم کارمند.
ب - وجوه پرداخت شده به وسیله کارفرما برای کارمند به عنوان سهم
کارفرما.
ج - بهره ای که به وجوه موضوع بندهای الف و ب تعلق گرفته و هر گونه
درآمد دیگری که از به کار انداختن وجوه مزبور حاصل شده است .
ماده 3 - در صورتی که موسسه ای ظرف مهلت مقرر وجوه موضوع ماده 1 این
آیین نامه را به صندوق مربوط منتقل ننماید و یا صورتحساب وجوه انتقالی را
که بر اساس ماده 2 باید تنظیم کند به شورای عالی تامین اجتماعی تسلیم
ننماید یا موافقتنامه صندوق موضوع تبصره یک ماده یک را به شورای عالی
تامین اجتماعی ارسال نکند شورای عالی حساب وجوه مزبور را به وسیله بازرس
یا بازرسان خود مورد رسیدگی قرار خواهد داد و موسسه مزبور مکلف است کلیه
دفاتر و اسناد مربوط را جهت این منظور در اختیار بازرس و یا بازرسان
شورای عالی قرار دهد. هزینه این رسیدگی از طرف شورای عالی تامین اجتماعی
تعیین و موسسه مزبور مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
ماده 4 - نحوه تبدیل موسسه محاسبه وجوه موضوع ماده یک این آیین نامه به
سابقه پرداخت حق بیمه به شرح زیر خواهد بود:
الف - در صورتی که وجوه پرداختی به وسیله کارمند و کارفرما بر طبق
درصدی از حقوق و مزایای حقوق ماهانه کارمند باشد نسبت درصد مزبور به عدد
بیست و یک ، ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذکور، مساوی با مدتی خواهد بود که
به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه کارمند منظور خواهد گردید.
ب - در صورتی که وجوه پرداختی به وسیله کارمند و کارفرما بر طبق
درصدی از حقوق ثابت ماهانه کارمند باشد نسبت درصد مزبور به عدد بیست و
یک ، ضربدر نسبت حقوق ثابت ماهانه کارمند به حقوق ثابت و مزایای ماهانه
کارمند ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذکور مساوی با مدتی خواهد بود که به
عنوان سوابق پرداخت حق بیمه کارمند منظور خواهد گردید.
ج - در صورتی که وجوه پرداختی بر اساس درصد حقوق کارمند نباشد وجوه
پرداخت شده به نسبت حقوق دریافتی کارمند درصد پرداخت شده را تعیین
می نماید.
تبصره 1 - در مواردی که درصد وجوه پرداختی نسبت به حقوق و مزایای
کارمند جمعا بیش از بیست و یک درصد حقوق و مزایای ماهانه وی باشد و یا
این حقوق و مزایا از چهل هزار ریال در ماه تجاوز کند در مورد مازاد وجوه
طبق تبصره ماده پنج قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و
ازکارافتادگی و فوت رفتار خواهد گردید.
تبصره 2 - در صورتی که در مدت پرداخت وجوه موضوع این ماده درصدی که
بر طبق آن وجوه مزبور پرداخت گردیده است تغییر کرده باشد محاسبات مذکور
در این ماده در هر مورد به طور جداگانه به عمل خواهد آمد.
ماده 5 - کارمندان مشمول این آیین نامه می توانند در مواردی که درصد
وجوه پرداختی نسبت به حقوق و یا حقوق و مزایای آنان کمتر از 21% است برای
پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارمند و سهم کارفرما به صندوق تا درصد
مزبور با کارفرمای خود توافق نمایند. در این صورت کارمند و کارفرما باید
حق بیمه سهم خود را با بهره آن حداکثر در 120 قسط ماهانه به صندوق مربوط
بپردازند.
آیین نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره به استناد ماده 6 قانون
حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پس از
تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 22/7
/1352 در جلسه روز دوشنبه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی
به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :