جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - عبارت زیر به قسمت آخر تبصره 2 ماده یک قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت اضافه می شود:
"هیات وزیران می تواند کارمندان موسسات آموزشی را که از این نظر دارای مقررات خاصی هستند از شمول مقررات این قانون مستثنی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز یکشنبه ششم مرداد ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :