جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب خرداد ماه 1350 اضافه می شود:
تبصره - در بنادری که تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی است وظایف مذکور در بند فوق در محوطه هایی که در اختیار سازمان می باشند به عهده آن سازمان خواهد بود.
الحاقیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 4 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه 18/4/1352 روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8412
تاریخ تصویب :
1352/08/14
تاریخ ابلاغ :
1352/09/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :