جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنا بر اختیارات حاصل از ماده واحده قانون تبدیل فروشگاه
مرکز صنایع دستی به شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی مصوب چهارم دی
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه ، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی وابسته
به وزارت اقتصاد مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند در صورت لزوم در هر
یک از نقاط کشور و یا خارج از کشور شعبه تاسیس نماید یا نمایندگی بدهد.
ماده 3 - نوع شرکت ، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 4 - موضوع شرکت ، بازاریابی ، تولید، خرید، فروش و صادرات
فرآورده های دستی ایران است و برای تامین این منظور در صورت لزوم شرکت
می تواند با سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی یا خارجی
با رعایت مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی به تشکیل شرکتهای دیگر اقدام
نماید.
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد و نود هزار ریال
است که به چهار هزار و چهار صد و پنجاه و نه سهم ده هزار ریالی تقسیم و
تماما از محل سرمایه فروشگاه مرکز صنایع دستی پرداخت شده و متعلق به
دولت است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - حسابرس .
ماده 7 - نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی با وزیر اقتصاد و وزیر
دارایی و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد است .
ماده 8 - تشکیل مجمع عمومی بر دو نوع است :
الف - مجمع عمومی عادی .
ب - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 9 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار تا پایان خرداد ماه هر
سال تشکیل می شود.
ماده 10 - وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره .
د - انتخاب حسابرس .
ه - تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی سازمان شرکت با
رعایت مقررات مربوط.
و - تصویب بودجه .
ز - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده
است .
ماده 11 - مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی
طبق تصمیم رییس مجمع و یا بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی
حسابرس با ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 12 - دعوتنامه مربوطه به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل
آن کتبا برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شود.
تبصره - در موارد فوری به رعایت تبصره ماده 97 قانون اصلاح قانون
تجارت انجام تشریفات دعوت الزامی نیست .
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :
الف - افزایش سرمایه .
ب - بررسی و پیشنهاد انحلال شرکت .
ج - بررسی و پیشنهاد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه .
د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی فوق العاده
گذاشته شده است .
ماده 14 - هیات مدیره شرکت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل
بنا به پیشنهاد مرکز صنایع دستی وزارت اقتصاد از میان اعضای مرکز صنایع
دستی که در امور اقتصادی ، بازرگانی و فنی صنایع دستی بصیرت داشته باشند
توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده 15 - مدت تصدی اعضا اصلی هیات مدیره حداکثر دو سال خواهد بود و
انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 16 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان
رییس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب می نماید. رییس هیات مدیره و مدیر
عامل می تواند از بین اعضا هیات مدیره یک نفر را به عنوان قائم مقام خود
تعیین نماید.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل و در
غیاب او با حضور قائم مقام رییس هیات مدیره و مدیر عامل تشکیل می شود و
تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است ، هیات مدیره دارای دفتری
خواهد بود که تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضا رییس هیات مدیره و مدیر
عامل و اعضای حاضر در جلسه می رسد.
تبصره - در صورت غیبت هر یک از اعضا اصلی هیات مدیره عضو علی البدل به
دعوت رییس هیات مدیره و مدیر عامل در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای
خواهد داد و در غیاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل دعوتنامه مذکور وسیله
قائم مقام رییس هیات مدیره و مدیر عامل ارسال خواهد شد.
ماده 18 - میزان حقوق و مزایای رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای
هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 19 - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره
جانشین او برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 20 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی ، مالی ، محاسباتی ،
استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با رئیس هیات مدیره و
مدیر عامل است .
ماده 21 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت
است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع
قضایی و اداری دارد.
ماده 22 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت
همچنین با تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع
و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده 23 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند هر قسمت از اختیارات و
وظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به
مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 24 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و
ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از
تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم می نماید.
ماده 25 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل آیین نامه های استخدامی و مالی و
معاملاتی شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع
عمومی تسلیم می نماید.
ماده 26 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید
به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت
برسد. مکاتبات اداری با امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل و یا کسانی که
از طرف او حق امضا دارند خواهد بود.
تبصره - هیات مدیره می تواند در موارد لزوم اختیار امضا چکها و اسناد
و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای موضوع این ماده را به مسئولان دیگر
واگذار نماید.
ماده 27 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه
و حساب سود و زیان شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به
منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال نماید.
ماده 28 - حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی
انتخاب می شود حسابرس مامور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی
صحت مندرجات آنها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به هیات مدیره برای طرح در
مجمع عمومی و ایفا وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است می باشد.
ماموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت .
مجمع در همان جلسه حسابرس دوره عملیات بعد را به شرح مذکور در فوق انتخاب
خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است .
ماده 29 - حسابرس شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
گزارشهای خود را به مراجع مربوط تسلیم نماید.
ماده 30 - حسابرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را برای انجام
وظایف قانون خود دارد ولی اقدامات او در اجرای وظایف مربوط نباید موجب
رکود کارهای شرکت گردد.
حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت نداشته و وظایف او محدود است به آنچه
به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است .
ماده 31 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند
ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای این
اساسنامه و پایان آن در آخر اسفند ماه سال بعد می باشد.
ماده 32 - سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات و اندوخته های قانونی لازم به
سرمایه شرکت اضافه می شود.
ماده 33 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه
و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
تبصره - هر گونه تغییری در مواد این اساسنامه به پیشنهاد وزیر اقتصاد
و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و چهار تبصره به استناد قانون تبدیل
فروشگاه مرکز صنایع دستی به شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی پس از
تصویب کمیسیونهای اقتصاد - دارایی و استخدام مجلس سنا در جلسات 22 بهمن و
21 و 27 اسفند ماه 1351 به ترتیب در جلسات روز سه شنبه 21 و چهارشنبه 22 و
پنجشنبه 23 فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای
امور استخدام و سازمانهای اداری - اقتصاد و دارایی مجلس شورای ملی رسیده
است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :