جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده 1- به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن
سازمان صنایع دستی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود طبق این
اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2- هدف سازمان به شرح زیر است :
الف - حفظ و احیا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشور
ب - ازدیاد و تولید و درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم کاری و بیکاری و
افزایش سطح اشتغال .
ج - توسعه فروش و صادرات صنایع دستی ایران .
ماده 3- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
الف - تحقیق و بررسی درباره صنایع دستی ، جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و
تهیه و اجرای طرحهای بهبود و توسعه صنایع دستی .
ب - ترویج هنرهای دستی و ایجاد تحول و تنوع در طرحها و تولیدات صنایع
دستی با حفظ اصالت ملی و محلی و توسعه موارد مصرف آن .
ج - آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و کارآیی صنعتگران صنایع دستی
کشور.
د - ایجاد و توسعه کارگاهها و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری و ناحیه ای .
ه - فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی صنایع
دستی کارگاهها و واحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور.
و - اعطای وام و اعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صنعتگران
مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه و تغییر ابزار کار و توسعه و نوسازی
کارگاهها و ایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشور.
ز - ایجاد نمایشگاه در داخل یا خارج کشور و همچنین شرکت در
نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستی .
ج - بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل و
خارج کشور.
ط - همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنها با
رعایت مقررات مربوط.
ی - نظارت در حسن انجام وظایف شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی و
راهنمایی و ارشاد در فعالیتهای مربوط و عرضه خدمات فنی جهت پیشبرد و
گسترش فعالیتهای آن .
ک - اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران .
ل - انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک کند.
تبصره - وظایف قانونی وزارت تعاون و امور روستاها در زمینه فعالیتهای
غیر کشاورزی کماکان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.
ماده 4- ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف - شورا.
ب - رییس کل .
ماده 5- اعضای شورای صنایع دستی ایران عبارتند از:
1- وزیر صنایع و معادن .
2- وزیر فرهنگ و هنر یا نماینده او.
3- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
4- وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او.
5- وزیر اطلاعات و جهانگردی یا نماینده او.
6- دو نفر کارشناس در امور صنایع دستی .
تبصره 1- ریاست شورای صنایع دستی ایران با وزیر صنایع و معادن خواهد
بود.
تبصره 2- اعضای موضوع بند 6 این ماده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن
و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان
بلامانع است .
ماده 6- وظایف و اختیارات شورای صنایع دستی ایران به شرح زیر خواهد
بود.
الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه های سازمان .
ب - راهنمایی و هماهنگ ساختن امور صنایع دستی کشور.
ج - بررسی و تصویب برنامه های مربوط به حمایت بهبود و توسعه صنایع
دستی .
د - بررسی و تایید بودجه سازمان به منظور پیشنهاد به مراجع مربوط.
ه - تصویب شرایط و ضوابط اعطای وام و اعتبار موضوع بند (و) ماده 3.
و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف رییس کل سازمان مطرح
می شود.
ماده 7- شورای صنایع دستی ایران حداقل سالی دوبار به دعوت وزیر صنایع
و معادن تشکیل می شود.
جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با
اکثریت آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره - رییس کل سازمان سمت دبیری شورا را خواهد داشت .
ماده 8- رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیات
وزیران برای مدت چهار سال منصوب می شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ماده 9- رییس کل سازمان بالاترین مرجع اجرایی سازمان است و وظیفه تنظیم
و پیشنهاد بودجه سازمان را به عهده دارد و در حدود مقررات این اساسنامه و
مصوب شورا و قوانین جاری کلیه امور داخلی ، اداری ، مالی و فنی سازمان را
اداره خواهد کرد و اختیار نصب و عزل کارکنان و انجام سایر امور استخدامی
را دارد.
ماده 10- رییس کل سازمان نماینده سازمان در کلیه مراجع قضایی و اداری
است و حق انتخاب وکیل را دارد و می تواند در هر مورد تمام یا قسمتی از
اختیارات و حق امضا خود را به هر یک از معاونان یا سایر کارکنان سازمان
به مسئولین خود تفویض نماید و در غیاب خود یکی از معاونان سازمان را برای
اداره امور سازمان تعیین نماید.
اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره به استناد تبصره 2 ماده 3
قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و
سازمانهای اداری ، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی
در جلسات روزهای دوشنبه و چهارشنبه و یکشنبه اول و سوم و هفتم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی در جلسه روز چهارشنبه هفتم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی کمیسیونهای شماره 3 و 4 امور
استخدامی و دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و جلسه روز دوشنبه دوم تیر
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی کمیسیون شماره 5 (صنایع و معادن )
مجلس سنا به تصویب رسیده است .
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :