جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

1 - به ماده چهارم بند زیر اضافه می شود:
ج - مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سرمایه گذاری اعم از منقول و
یا از طریق اجاره اموال غیر منقول .
2 - به ماده هفتم بند زیر اضافه می شود:
14 - تصویب پیشنهادهای مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل شرکتهای
وابسته در جهت نیل به هدفهای شرکت و تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور. در
مواردی که سهام شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد مشارکت موکول به تصویب هیات
وزیران خواهد بود.
3 - در ماده هشتم عبارت زیر بعد از جمله (تصمیمات متخذه به اکثریت آرا
معتبر و قابل اجرا است ) اضافه می شود: تا زمانی که مدیر عامل و اعضای هیات
مدیره جدید از طرف مجمع عمومی انتخاب نشده باشند مدیر عامل و اعضای هیات
مدیره شرکت کماکان عهده دار وظائف مربوط خواهند بود.
اصلاحیه فوق به استناد تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دارایی
مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 26/1/1352 به ترتیب در جلسات روز یکشنبه 16
و 30 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور
استخدام و سازمانهای اداری و دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :