جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود به منظور استخراج و بهره برداری از
معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیا مستقیم و فرآورده ها و محصولات فرعی
وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و
معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور شرکتی به نام شرکت ملی صنایع فولاد
ایران تشکیل دهد این شرکت وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2 - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک
میلیون ریالی تقسیم می شود و سهام آن متعلق به دولت است . افزایش سرمایه
منوط به تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره
می شود. این شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته منحصرا تابع این قانون و
مقررات اساسنامه مذکور در ماده 9 این قانون و اساسنامه خود بوده و درباره
اموری که در این قانون و اساسنامه های مربوط پیش بینی نشده است تابع قانون
تجارت خواهند بود.
تبصره 1 - شرکت ملی صنایع فولاد ایران از لحاظ تعیین حقوق و مزایا
تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف شورای حقوق و دستمزد وضع می شود.
تبصره 2 - شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به شرکت ملی صنایع فولاد
ایران که با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند از شمول قانون محاسبات عمومی
مستثنی خواهند بود.
ماده 4 - شرکت و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن مشمول
معافیت موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و
اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده 5 - شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:
1 - مجمع عمومی .
2 - شورای عالی .
3 - مدیر عامل .
4 - بازرس (حسابرس ).
ماده 6 - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی ، وزیر کار و
امور اجتماعی ، مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل
خواهد شد. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده 7 - شورای عالی شرکت مرکب از 9 نفر خواهد بود. اعضا شورای عالی و
مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی پس از تصویب
هیات وزیران به موجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
بازرس (حسابرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب
خواهد شد.
ماده 8 - شرکت ملی صنایع فولاد ایران دارای اختیارات زیر نیز می باشد:
الف - تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا مشارکت در این قبیل شرکتها.
ب - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات
موسسات خارجی با تصویب شورای عالی .
ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت
برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با شرایط مناسب
و با رعایت مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
د - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت
برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با شرایطی که
به تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. اخذ و استفاده از
وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات مصوب برنامه های عمرانی
کشور خواهد بود.
تبصره 1 - قراردادهایی که برای انجام موارد مذکور در بند "د" با
دولتهای خارجی منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل
اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - اعتباراتی که برای سرمایه گذاری به استثنای تنخواه گردان
دوره بهره برداری تحصیل می شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظور
خواهد شد.
ماده 9 - اساسنامه شرکت ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف
وزارت اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهای استخدام ،
اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغییر در اساسنامه نیز به طریق مذکور انجام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه 29/11/1351 در جلسه روز چهارشنبه نهم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1351/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :