جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده 1 - شرکت ملی صنایع فولاد ایران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه
1351 تاسیس می شود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می تواند در صورت لزوم در
نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - موضوع شرکت استخراج و بهره برداری از معادن آهن و تولید فولاد
از طریق احیا مستقیم و فرآورده ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش
محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به
موضوع شرکت می باشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک
میلیون ریالی با نام تقسیم می شود که پنجاه درصد آن پرداخت شده است .
سهام شرکت کلا به دولت تعلق دارد. افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی
و تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - شورای عالی .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی ، وزیر کار و
امور اجتماعی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس کل بانک
مرکزی ایران تشکیل می گردد.
ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی سالی یک بار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال
تشکیل می شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به دعوت
وزیر اقتصاد یا به تقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد. وظایف و
اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و
انتخاب مجدد اعضا انتخابی شورای عالی و رییس شورای عالی و مدیر عامل به
منظور پیشنهاد به هیات وزیران .
ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر دارایی درباره انتخاب و عزل و
انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ).
ج - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و حق الزحمه اعضا شورای عالی و
حسابرس (بازرس ) با رعایت مفاد تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل شرکت ملی
صنایع فولاد ایران .
د - تعیین خط مشی کلی و حدود اختیارات شورای عالی در مورد
آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملات شرکت .
ه - تصویب مقررات و شرایط مربوط به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی
و خارجی با توجه به قانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور.
و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و گزارش
حسابرس (بازرس ) شرکت .
ز - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی و
یا مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در
صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم
نسبت به هر گونه پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به افزایش
سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط
تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضا مجمع مذکور
در ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتی معتبر و
قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضا مجمع متفقا به آن رای داده باشند.
مدیر عامل و اعضا شورای عالی در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی
حق رای ندارند.
ماده 11 - شورای عالی از نه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
الف - معاون وزارت اقتصاد.
ب - معاون وزارت دارایی .
ج - معاون وزارت کار و امور اجتماعی .
د - معاون سازمان برنامه و بودجه .
ه - پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی - معدنی - اقتصادی -
بانکی - مالی و حقوقی .
رییس شورای عالی از بین پنج نفر متخصصان فوق تعیین می شود.
رییس و سایر اعضا انتخابی شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید
مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج
سال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در امور
صنعتی یا معدنی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند و در غیر
این صورت بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند منصوب خواهند شد.
انتصاب مجدد اعضا شورای عالی بلامانع است و تا وقتی که اعضا شورای عالی
جدید شرکت منصوب نشده اند اعضا شورای عالی با اختیارات و مسئولیت قبلی
وظائف مربوط را انجام خواهند داد.
هر گاه رییس شورای عالی در جلسه حاضر نباشد اعضا حاضر در جلسه موقتا یک
نفر از اعضا را به عنوان رییس جلسه انتخاب خواهند کرد.
ماده 12 - وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تصویب خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد
می شود.
ب - بررسی و تصویب بودجه شرکت .
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف
مدیر عامل تهیه و تقدیم می شود.
د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و
زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ه - تصویب تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد
می شود و تصویب اساسنامه این گونه شرکتها.
و - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی .
ز - اخذ تصمیم نسبت به سازمان و طرحهای صنعتی و معدنی و برنامه های
کارآموزی و تحقیقاتی و فنی و حرفه ای و هر گونه اقدام دیگری که در حدود
عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.
ح - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از
خدمات موسسات خارجی طبق مقررات بند ب ماده 8 قانون شرکت ملی صنایع فولاد
ایران .
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق مقررات این اساسنامه از طرف
مجمع عمومی به عهده شورای عالی واگذار شود.
ی - تصویب آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملات شرکت در حدود
اختیارات موضوع بند د ماده 8 این اساسنامه .
ماده 13 - شورای عالی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت
ضرورت به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق العاده تشکیل خواهد یافت . تصمیمات
شورای عالی به اکثریت آرا حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است و به هر
حال اکثریت آرا نباید از پنج رای کمتر باشد. صورت جلسات شورای عالی پس از
قرائت و تصویب در شورای عالی به امضا رییس شورا خواهد رسید و در غیاب
رییس شورای عالی حاضران در جلسه صورت جلسات را امضا خواهند نمود.
ماده 14 - مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی
و پس از تصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب
خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .
ماده 15 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه
بر اختیارات در امور استخدامی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین نامه ها و
مقررات دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورای عالی .
ب - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا
قسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت
خود به هر یک از کارمندان شرکت .
ج - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل
غیر و با تصویب شورای عالی ارجاع به داوری و تعیین داور و حق سازش .
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از
اختیارات و حق امضا با مسئولیت خود به آنان .
ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن
به شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی .
و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت .
ماده 16 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و
قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورای
عالی تعیین می شود معتبر خواهد بود. نامه های اداری و احکام استخدامی و
سایر مدارک را مدیر عامل به تنهایی امضا خواهد نمود.
مدیر عامل و کارمند صاحب امضا می توانند حق امضا خود را در موارد خاص و یا
به طور محدود با مسئولیت خود به اشخاص دیگر واگذار نمایند.
ماده 17 - حسابرس (بازرس ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر دارایی از
طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است .
حسابرس (بازرس ) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله کند ولی می تواند نظر
خود را به مدیر عامل اطلاع دهد.
حسابرس (بازرس ) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب
دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه هایی که برای تسلیم به مجمع
عمومی تهیه می شود و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که شورای عالی در
اختیار مجمع عمومی می گذارد اظهار نظر کند.
حسابرس (بازرس )می تواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و
هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی خود لازم و صلاح
بداند اخذ نماید.
ماده 18 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به
عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که جمع این اندوخته به معادل نصف مبلغ
سرمایه شرکت بالغ شود به حساب اندوخته احتیاطی انتقال دهد.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر
سال است . اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال
می باشد.
ماده 20 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید
حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس ) داده شود
تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس ) به مجمع عمومی سالانه تقدیم
گردد.
ماده 21 - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب
اسفند ماه 1351 و این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت
می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده به استناد قانون تشکیل شرکت ملی
صنایع فولاد ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارایی مجلس
شورای ملی در جلسات روز یکشنبه 16 و سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1352 در جلسه
روز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب
کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :