جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

فصل اول
ماده 1 - شرکت سهامی بیمه ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود
طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و در مواردی که در این اساسنامه
پیش بینی نشده باشد بر حسب مورد مشمول قانون تجارت و مقررات بیمه گری موضوع
قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری خواهد بود و در صورتی که تابع مقررات
عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می باشد که
در مقررات مزبور صراحتا از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.
ماده 2 - سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم ده
هزار ریالی تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت ایران می باشد و غیر
قابل انتقال است .
افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد بود.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران است .
شرکت سهامی بیمه ایران می تواند در هر جا که ضروری بداند شعبه تاسیس کند و
یا نمایندگی واگذار یا قبول نماید.
ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از هر گونه عملیات مربوط به امر بیمه
به استثنای آن چه به موجب بندهای یک ، دو، سه و شش و هفت ماده 5 قانون
تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 30 خرداد ماه 1350 جزو وظایف و اختیارات
بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است .
شرکت می تواند طبق مقررات بانکداری به تاسیس بانک اقدام نماید و به هر نوع
عملیات "از جمله تاسیس شرکتهای فرعی و خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر
با حق فروش و انتقال آنها" که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا
مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت سهامی بیمه ایران دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - شورای عالی .
ج - هیات عامل .
د - بازرسان .
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت تشکیل می شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر
از وزیران به انتخاب هیات وزیران و ریاست آن با وزیر دارایی خواهد بود.
هیات عامل و اعضای شورای عالی بدون داشتن حق رای در مذاکرات مجمع عمومی
شرکت می نمایند.
ماده 8 - مجمع عمومی به طوری عادی به دعوت مدیر عامل سالی یک مرتبه و
حداکثر تا پایان تیر ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده به دعوت مدیر عامل یا به پیشنهاد
رییس مجمع عمومی یا رییس شورای عالی یا بازرسان تشکیل شود.
مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل
جلسه کتبا دعوت کند.
در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد هیچ
موضوعی را نمی تواند در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آن که قبلا جزو دستور قرار
داده شده باشد.
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - تعیین خط مشی کلی شرکت .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و بررسی
ترازنامه و حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسان و اتخاذ تصمیم
نسبت به تقسیم سود.
3 - انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان .
4 - رسیدگی و تصویب بودجه شرکت .
5 - تصویب آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت که از طرف
مدیر عامل پس از اظهار نظر شورای عالی پیشنهاد می شود.
6 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات عامل و بازرسان و حق حضور اعضای
شورای عالی .
7 - تصویب افزایش سرمایه شرکت .
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این
اساسنامه در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا معتبر است و صورتجلسه های مذاکرات به
امضای رییس مجمع رسیده در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد.
ماده 10 - شورای عالی از هفت نفر تشکیل می شود که مجمع عمومی آنها را
از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا
حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنها برای
دوره های بعد بلامانع است . ریاست شورای عالی بدون داشتن حق رای با مدیر
عامل و در غیاب او با قائم مقام مدیر عامل خواهد بود.
تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای شورای عالی به علت فوت ، استعفا
یا ممنوعیت های قانونی نتواند در شورا شرکت کند مجمع عمومی برای بقیه مدت
شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب خواهد کرد.
ماده 11 - جلسات شورای عالی با حضور مدیر عامل و حداقل پنج نفر از
اعضای آن رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با رای چهار نفر از اعضای حاضر در
جلسه معتبر خواهد بود.
سایر اعضای هیات عامل و بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات
شورای عالی شرکت نمایند.
ماده 12 - وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است :
1 - اظهار نظر درباره خط مشی کلی شرکت برای طرح در مجمع عمومی .
2 - اظهار نظر درباره بودجه و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی
شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی شرکت در
خارج از کشور.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیر عامل درباره سرمایه گذاریهای
شرکت اعم از منقول و غیر منقول از ده میلیون ریال به بالا.
5 - تنفیذ قراردادهای اتکایی شرکت به صورت کلی و برای مدت معین
(etiarT) تنظیم می گردد.
6 - تصویب آیین نامه های اداری و فنی داخلی .
7 - اظهار نظر راجع به مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول .
8 - اتخاذ تصمیم درباره سازش و داوری در دعاوی شرکت در صورتی که مبلغ
مورد اختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد.
9 - اتخاذ تصمیم درباره کلیه مسائلی که در حدود این اساسنامه از طرف
مدیر عامل به شورا مراجعه شود.
تبصره - شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود
لازم می داند از مدیر عامل بخواهد.
ماده 13 - شورای عالی حداقل ماهی یک بار جلسه عادی خواهد داشت و در
صورت ضرورت بنا به دعوت رییس شورای عالی جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.
کلیه تصمیمات شورای عالی در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر می رسد
تصمیمات مزبور از طرف رییس شورا ابلاغ می شود.
ماده 14 - هیات عامل شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل می شود از:
مدیر عامل و دو معاون .
ماده 15 - شرکت دارای یک قائم مقام مدیر عامل می باشد که در غیاب او
دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
مدیر عامل و قائم مقام شرکت سهامی بیمه ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و
تصویب هیات وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت چهار سال و معاونان شرکت
سهامی بیمه ایران به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت و حکم وزیر دارایی منصوب
می شوند.انتخاب مجدد مدیر عامل و قائم مقام بلامانع است .
ماده 16 - انتصاب مدیر عامل جدید و یا قائم مقام مدیر عامل جدید در طی
مدت چهار سال با رعایت تشریفات مقرر در ماده 15 بلامانع است .
ماده 17 - مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران رییس هیات عامل و بالاترین
مقام اجرایی و اداری شرکت است و به طور کلی اداره امور شرکت را عهده دار
می باشد.
ماده 18 - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و هیات عامل .
ب - نظارت بر اجرای این اساسنامه و آیین نامه های بیمه ایران و کلیه
امور شرکت .
ج - تسلیم گزارش از وضع بیمه ایران و ترازنامه شرکت به مجمع عمومی .
د - نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی
با تعیین وکیل و حق توکیل تا یک درجه .
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام معاونان و
کارمندان دیگر بیمه ایران .
و - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت سهامی بیمه ایران که این
اساسنامه صراحتا جزو وظائف و اختیارات سایر ارکان شرکت بیمه قرار نداده
است .
ماده 19 - وظائف هیات عامل به قرار زیر است :
الف - تعیین برنامه های کار با توجه به خط مشی مقرر از طرف مجمع
عمومی .
ب - رسیدگی به طرح بودجه سالانه و اصلاحیه آن برای پیشنهاد به مجمع
عمومی .
ج - تصویب بودجه تفصیلی شرکت .
د - بررسی و اظهار نظر نسبت به طرح آیین نامه های استخدامی ، مالی ،
معاملاتی و فنی و اداری برای پیشنهاد به شورای عالی .
ه - تنظیم سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت .
و - اتخاذ تصمیم در مورد قبول و واگذاری بیمه های اتکایی .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت خسارتهایی که مبلغ آن از پنج میلیون
ریال بیشتر است به پیشنهاد مدیر عامل .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شعب یا واگذاری و قبول نمایندگی با
توجه به مفاد بند 3 ماده 12 به پیشنهاد مدیر عامل .
ط - اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه گذاریهای شرکت تا مبلغ ده میلیون ریال
به پیشنهاد مدیر عامل .
ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و پیشنهاد آن برای تصویب
مجمع عمومی .
ک - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی شرکت
در صورتی که مبلغ مورد اختلاف تا مبلغ ده میلیون ریال باشد.
ل - اظهار نظر نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.
تبصره - حد نصابهای مذکور در بندهای ز - ط - ممکن است با تصویب
کمیسیونهای دارایی مجلسین تغییر داده شود.
ماده 20 - تصمیمات هیات عامل به اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
تصمیمات هیات عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضا حاضرین در جلسه خواهد
رسید.
ماده 21 - مجمع عمومی دو نفر بازرس را که دارای اطلاعات و تجربیات کافی
در امور حسابرسی و بیمه باشند به پیشنهاد وزیر دارایی برای مدت یک سال
تعیین می نماید.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
بازرسان حق دارند از کلیه امور بیمه ایران اطلاع حاصل کنند ولی حق دخالت
مستقیم در امور بیمه ایران را نخواهند داشت و اجرای وظایف آنان نباید به
هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود.
ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت تا یک ماه قبل از تشکیل مجمع
عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا مورد رسیدگی قرار داده گزارشی در باره
آن تهیه و یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیر عامل و اعضا و مجمع
عمومی تسلیم نمایند.
فصل سوم - مقررات مالی
ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند
ماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته نمی شود.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق مقررات و قانون تاسیس بیمه مرکزی
ایران و بیمه گری تنظیم گردد.
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب
خواهد بود.
ماده 23 - نامه ها و اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید حداقل
باید دارای دو امضا باشند.
امضاهای مجاز در هر مورد توسط مدیر عامل تعیین می گردد.
ماده 24 - سود ویژه شرکت پس از وضع اندوخته و مالیات با رعایت مقررات
بیمه گری و قانون تجارت پس از تصویب مجمع عمومی به خزانه منتقل خواهد شد.
ماده 25 - هر گاه هیات عامل تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی های
شرکت را لازم تشخیص دهد می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت مقررات
بیمه گری اقدام به تجدید ارزیابی نماید.
افزایش یا کاهش حاصل از ارزیابی مجدد به پیشنهاد مدیر عمل به حسابهایی که
مجمع عمومی تصویب نماید منظور خواهد شد.
ماده 26 - حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند 20 درصد سرمایه
شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آن که شرکت برای مازاد بر آن
تحصیل بیمه اتکایی بکند.
نصاب مذکور در این ماده به پیشنهاد هیات عامل و تایید شورای عالی و تصویب
مجمع عمومی تا 40 درصد سرمایه قابل افزایش است .
فصل چهارم - در مقررات مختلف
ماده 27 - مدیر عامل و سایر اعضا هیات عامل و اعضای شورای عالی و
بازرسان باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند یاد
کنند که منافع شرکت را همواره در نظر داشته باشند و اسرار آن را حفظ
نمایند.
ماده 28 - مدیر عامل و سایر اعضای شورای عالی و بازرسان و کلیه
کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در
اجرای وظایف محوله به دست می آورند جز در مواردی که قانون تعیین می نماید
خودداری نمایند.
ماده 29 - مدیر عامل و سایر اعضای هیات عمل و اعضای شورای عالی و
بازرسان می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.
ماده 30 - مدیر عامل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان نمی توانند در
مدت تصدی خود به نحوی از انحا در شرکت و موسسات بازرگانی خصوصی دارای
سمتی بوده یا سهیم باشند مگر آن که شرکت سهامی بیمه ایران در شرکت یا
موسسه ای به نحوی از انحا سرمایه گذاری یا سهیم باشد که در این صورت به
منظور انجام وظیفه محول مجاز است .
تدریس در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و قبول سمت های غیر موظف در موسسات
خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است .
تبصره - اعضای شورای عالی نمی توانند به نحوی از انحا در یکی از
موسسات بیمه خصوصی سهیم بوده و یا در اداره آن دخالت داشته باشند.
ماده 31 - مدیر عامل و قائم مقام و بازرسان و اعضای شورای عالی پس از
خاتمه مدت ماموریت تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به خدمت خود
ادامه خواهند داد.
ماده 32 - کلیه اقدامات و عملیاتی که شرکت سهامی بیمه ایران به موجب
اساسنامه قبلی خود شروع نموده است جز در مواردی که انحصارا به بیمه مرکزی
ایران واگذار شده است ادامه و خاتمه خواهد یافت .
ماده 33 - آیین نامه ها و مقررات موجود تا زمانی که بر اساس این
اساسنامه تغییر نکرده است به قوت خود باقی خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و چهار تبصره به استناد ماده 30
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پس از تصویب کمیسیون های دارایی و
امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی در جلسات پنجشنبه 29 آذر
ماه و یکشنبه دوم دی ماه 1352 به ترتیب در جلسات دوشنبه اول و سه شنبه دوم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون های استخدام
و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :