جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود سازمان مستقل چاپخانه
دولتی ایران و همچنین به وزارت دادگستری اجازه داده می شود سازمان روزنامه
رسمی کشور شاهنشاهی ایران را به شرکت سهامی تبدیل و به صورت بازرگانی
اداره کند.
تبصره 1 - اساسنامه شرکت سهامی سازمان چاپخانه دولتی ایران ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی پیشنهاد خواهد شد و پس
از تصویب کمیسیون های استخدام و دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - اساسنامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دادگستری پیشنهاد خواهد شد و
پس از تصویب کمیسیون های استخدام و دادگستری و دارایی مجلسین قابل اجرا
خواهد بود.
تبصره 3 - میزان سرمایه و منابع تامین آن در اساسنامه شرکتهای مذکور
تعیین خواهد شد.
تبصره 4 - تا زمانی که اساسنامه شرکت های مذکور به تصویب کمیسیونهای
مربوط نرسیده مقررات فعلی این سازمان ها قابل اجرا می باشد.
تبصره 5 - کلیه کارکنان و دارایی و حقوق و دیون و تعهدات موسسات
مذکور از تاریخ تصویب اساسنامه به شرکت های نامبرده فوق منتقل می شود.
تبصره 6 - مستخدمین رسمی موسسات فوق الذکر که به شرکت های مذکور منتقل
شده یا می شوند مشمول مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری و تبصره آن و
اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 21/1/1351، در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1351/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :