جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

فصل اول - کلیات
ماده 1 - در اجرای ماده واحده قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی
ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران به شرکت سهامی ، شرکتی
به نام شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران (وابسته به وزارت
دادگستری ) مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است .
ماده 3 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 4 - موضوع شرکت اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
ایران و انجام سفارشهای چاپی و مطبوعاتی وزارت دادگستری و سازمانهای
وابسته آن .
ماده 5 - سرمایه شرکت یکصد و پنجاه میلیون ریال است و منقسم به یک
هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی بانام و غیر قابل انتقال است که کلا
متعلق به دولت و از محل داراییهای سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع
دیون آن تامین می شود.
ماده 6 - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه
اموال سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اعم از منقول و غیر منقول و
مطالبات را با نظارت نمایندگان صاحب سهام ارزیابی و به حساب دارایی شرکت
منظور نماید. همچنین کلیه دیون و تعهدات سازمان مزبور را در تاریخ تصویب
این اساسنامه به حساب بدهیهای شرکت محسوب کند و مابه التفاوت را با تصویب
مجمع عمومی در سرمایه منظور نماید.
ماده 7 - سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است .
ماده 8 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این
اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.
مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
فصل دوم - ارکان شرکت :
ماده 9 - شرکت دارای ارکان زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره و مدیر عامل .
3 - حسابرس (بازرس ).
ماده 10 - مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مرکب از وزیر دادگستری و وزیر
دارایی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران خواهد بود. ریاست مجمع با
وزیر دادگستری است .
ماده 11 - مجمع عمومی سالی یک بار در چهار ماه اول سال برای رسیدگی و
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مسائلی که در دستور مجمع است و
یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد و سایر مسائل
مندرج در دستور تشکیل می گردد و در صورت لزوم به دعوت رییس مجمع یا مدیر
عامل با تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، رسیدگی و اظهار نظر
نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش حسابرس (بازرس )
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آینده شرکت .
3 - تصویب بودجه و سازمان و آیین نامه های مالی و استخدامی و فنی شرکت
با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - انتخاب مدیر عامل ، اعضا هیات مدیره و حسابرس (بازرس )
5 - تصویب خرید و فروش امول غیر منقول .
6 - اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط.
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره سازش و ارجاع
دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور.
8 - تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس (بازرس ) پس از
جلب نظر شورای حقوق و دستمزد.
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط به شرکت باشد.
ماده 13 - دستور مجمع همان است که در دعوتنامه ذکر می شود.
ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که به پیشنهاد
وزیر دادگستری و تصویب مجمع عمومی تعیین می شوند. مدیر عامل از بین اعضای
هیات مدیره به پیشنهاد وزیر دادگستری با تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد
شد. ریاست هیات مدیره با مدیر عامل خواهد بود.
ماده 15 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال است و تا موقعی که تجدید
انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است .
ماده 16 - تغییر تمام یا بعضی از اعضا هیات مدیره قبل از خاتمه دوره
تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به همان ترتیبی خواهد بود که در
ماده 15 مقرر شده است .
ماده 17 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل می شود و تصمیمات
هیات مدیره به اکثریت آرا معتبر است . هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود
که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت می شود و به امضا مدیر عامل و حداقل یکی
از اعضا هیات مدیره حاضر در جلسه خواهد رسید.
تبصره - در غیاب مدیر عامل یکی از اعضا هیات مدیره به انتخاب مدیر عامل
وظائف محول را انجام خواهد داد.
ماده 18 - وظائف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه
برای تسلیم به مجمع عمومی .
2 - تهیه طرح سازمان و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و فنی
برای تصویب مجمع عمومی .
3 - تصویب قراردادها.
4 - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی .
5 - اجرای مصوبات مجمع عمومی .
6 - پیشنهاد سازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا استرداد آنها به
مجمع عمومی .
ماده 19 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از امور مالی و استخدامی
و فنی و معاملات و درآمد و هزینه شرکت به عهده مدیر عامل است و مدیر عامل
می تواند قسمتی از وظائف و اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره
به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 20 - مدیر عامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات
و اشخاص و مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر دارد.
ماده 21 - مدیر عامل آیین نامه ها و بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود
و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از
تایید هیات مدیره به مجمع عمومی تقدیم و بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت
می کند.
همچنین مکلف است یک نسخه از ترازنامه و گزارش عملیات سالانه را حداقل یک
ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر به حسابرس
(بازرس ) شرکت تسلیم نماید.
ماده 22 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها به
امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره می رسد.
مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند
خواهد بود.
ماده 23 - حسابرس (بازرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع
عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود تجدید انتخاب حسابرس (بازرس ) قبلی
بلامانع است .
ماده 24 - وظائف حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
1 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به
آن .
2 - مطالعه و بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به
مندرجات آن .
3 - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای .
حسابرس (بازرس ) در اجرای وظائف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های
محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت . هر گاه تخلف یا
بی ترتیبی مشاهده نماید به مدیر عامل گزارش می دهد ولی اقدامات حسابرس
(بازرس ) در انجام وظائف مزبور نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
حسابرس (بازرس ) دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که به موجب قانون تجارت
برای بازرس شرکت تعیین شده است .
ماده 25 - حسابرس (بازرس ) مکلف است هر گونه تخلفی از مقررات قانون یا
اساسنامه شرکت مشاهده نماید به مجمع عمومی گزارش دهد.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 26 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در
آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که آغاز آن از
تاریخ شروع به اجرای این اساسنامه خواهد بود.
ماده 27 - اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره و حسابرس (بازرس ) با رعایت
قانون منع مداخله حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت
سهیم باشند.
ماده 28 - هیات مدیره شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه های
لازم را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم نماید تا موقعی که این
آیین نامه ها به تصویب نرسیده طبق مقررات قبلی سازمان عمل خواهد شد.
ماده 29 - سود ویژه سالانه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع
هزینه ها و ذخائر استهلاک و مطالبات مشکوک الوصول که به طرق زیر تقسیم
می شوند:
الف - بیست درصد سود ویژه به حساب اندوخته احتیاطی و پس از این که
جمع اندوخته های سالانه معادل سرمایه شرکت شد کسر اندوخته اختیاری است .
ب - مالیات بر درآمد شرکت طبق قوانین مربوط به مالیاتهای مستقیم .
ج - بقیه سود ویژه بابت سود سهام به حساب درآمد عمومی کشور منتقل
می گردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یک تبصره به استناد تبصره دو
قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی ایران به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ،
دادگستری و دارایی مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 8/12/1352، به ترتیب
در جلسات بیستم و بیست و یکم و بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ،
دادگستری و دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :