جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

ماده 1 - در اجرای قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب مرداد ماه
1352 صندوقهای رفاه دانشجویان موسسات آموزش عالی دولتی ، دانشجویان موسسات
آموزش عالی غیر دولتی ، دانشجویان خارج از کشور که هر یک دارای حساب
جداگانه خواهند بود و در این اساسنامه صندوقها خوانده می شود تحت نظر یک
هیات امنا تشکیل می گردد.
ماده 2 - اعضا هیات امنا صندوقهای مذکور در ماده یک به شرح زیر است :
1 - وزیر علوم و آموزش عالی .
2 - وزیر دارایی یا معاون او.
3 - وزیر آموزش و پرورش یا معاون او.
4 - وزیر فرهنگ و هنر و یا معاون او.
5 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
6 - سرپرست دفتر نظارت و همکاریهای اجتماعی نخست وزیر.
7 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
8 - دو نفر از صاحبان صنایع یا بازرگانان کشور به انتخاب وزیر علوم و
آموزش عالی برای مدت سه سال . انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
9 - یکی از روسای دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی دولتی .
10 - یکی از روسای دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی غیر دولتی .
ریاست هیات امنا به عهده وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود.
تبصره 1 - دو نفر مذکور در بندهای 9 و 10 به وسیله وزیر علوم و آموزش
عالی به ترتیب از روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر
دولتی برای مدت یک سال انتخاب می شوند به نحوی که کلیه روسای دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی یکی بعد از دیگری در هر سال به این سمت انتخاب شوند.
تبصره 2 - عضویت در هیات امنا افتخاری است .
ماده 3 - صندوقها به وسیله یک رییس و تعداد لازم کارمند اداره خواهد
شد.
رییس صندوقها برای مدت چهار سال به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و
تصویب هیات امنا با ابلاغ وزیر علوم و آموزش عالی منصوب می گردد و انتخاب
مجدد وی بلامانع است . وظایف و حدود اختیارات رییس صندوقها را هیات امنا
تعیین خواهد کرد.
ماده 4 - جلسات هیات امنا به پیشنهاد رییس صندوقها و دعوت وزیر علوم و
آموزش عالی حداقل دو ماه یک بار تشکیل می گردد و هر جلسه با حضور حداقل دو
سوم اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات با شش رای موافق اعضا حاضر در جلسه معتبر
است . وزیر علوم و آموزش عالی می تواند اعضا هیات امنا را برای تشکیل جلسات
فوق العاده نیز دعوت نماید.
ماده 5 - وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر می باشد:
الف - تعیین خط مشی و نحوه بهره برداری از وجوه صندوقها.
ب - انتصاب یا برکناری رییس صندوقها قبل از پایان مدت به پیشنهاد
وزیر علوم و آموزش عالی .
ج - تصویب بودجه و ترازنامه سالانه صندوقها با توجه به اعتبارات
اعطایی دولت و کمکهای مالی و سایر درآمدها از منابع مختلف .
د - تصویب سازمان صندوقها که از طرف رییس صندوقها پیشنهاد می شود.
ه - تعیین نحوه و میزان استفاده از کمک یا وام هر صندوق با توجه به
امکانات صندوق .
و - تعیین میزان کمک هر یک از موسسات آموزش عالی به صندوق مربوط.
ز - تعیین سهمیه هر یک از صندوقهای رفاه دانشجویان از کمکی که برای
صندوقها در قانون بودجه کل کشور تصویب می شود.
ماده 6 - اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت و
کمکهایی که اشخاص و موسسات به هر صندوق می پردازند و وجوهی که از محل
بازپرداخت وامها عاید می شود و بهره حاصل از وجوه صندوق تامین می گردد. کمک
موسسات آموزش عالی غیر دولتی منحصرا به حساب همان صندوق منظور خواهد شد.
تبصره 1 - کمک هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی به
صندوق مربوط را هیات امنا تعیین خواهد کرد. میزان این کمک از دو تا شش
درصد کل درآمد و شهریه سالانه دانشجویان هر یک از موسسات مذکور خواهد بود.
تبصره 2 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی کشور مکلفند
هنگام دریافت شهریه از دانشجویان به میزان کمکی که هیات امنا تعیین نموده
است به حساب صندوق مربوط در بانک مرکزی یا بانک ملی ایران منظور و گزارش
امر را به صندوق مربوط ارسال دارند.
ماده 7 - دانشجویان شاغل تحصیل دوره روزانه موسسات آموزش عالی غیر
دولتی که موسسه مربوط سهمیه مذکور در تبصره های 1 و 2 ماده شش را به صندوق
تادیه نموده است و دانشجویان شاغل تحصیل در دوره های روزانه دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی دولتی همچنین دانشجویان شاغل تحصیل در موسسات آموزش
عالی خارج از کشور که آن موسسات به تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی معتبر
شناخته شده اند با توجه به استعداد و استحقاق مالی اولویت رشته های تحصیلی
و عدم دریافت کمک از سازمانهای دیگر همچنین عدم اشتغال به کاری که مستلزم
دریافت اجرت باشد و سایر علل و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند
با رعایت مقررات این اساسنامه و در حدود امکانات هر صندوق از وام یا کمک
صندوق مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده 8 - دانشجویان و فارغ التحصیلان در مقابل دریافت کمک یا وام از
صندوق موظفند تعهد بسپارند پس از اتمام تحصیل و خدمت وظیفه عمومی و یا
معافیت از آن به تناسب میزان و مدت استفاده از کمک یا وام به نحوی که از
طرف هیات امنا تعیین خواهد شد در دستگاه های دولتی در داخل یا خارج کشور و
یا در بخشهای خصوصی در داخل کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام
خدمت موضوع این ماده مکلفند کلیه کمک یا وام دریافتی را با بهره صدی
دوازده به صندوق مربوط پرداخت کنند.
تبصره - نحوه اجرای این ماده و مدت خدمت و ضوابط و ترتیب مربوط به
وصول وام یا کمک مستنکفین از خدمت را هیات امنا بنا به پیشنهاد وزارت
علوم و آموزش عالی تعیین خواهد کرد.
ماده 9 - وجوه صندوقهای رفاه دانشجویان در حسابهای جداگانه که در بانک
مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور در بانک ملی ایران از طریق
خزانه داری کل افتتاح خواهد شد نگاهداری می شود و کلیه پرداختها به وسیله
صدور چک صورت می گیرد.
ماده 10 - کلیه چکها و اسناد مالی به امضای رییس صندوقها و مسئول امور
مالی (ذیحساب ) صندوقها معتبر خواهد بود ولی آنان می توانند در مواقع ضروری
با جلب موافقت رییس هیات امنا با مسئولیت خود اختیارات خود را به شخص
دیگری تفویض نمایند.
ماده 11 - رییس صندوقها عهده دار کلیه امور اجرایی صندوقها طبق مقررات
اساسنامه و مصوبات هیات امنا می باشد و نماینده قانونی صندوقها در تمام
مراجع بوده و موظف است برای استیفای حقوق صندوقها در حدود قوانین اقدام
نماید.
ماده 12 - رییس صندوقها دبیر هیات امنا خواهد بود و بدون حق رای در
جلسات هیات حضور خواهد یافت .
ماده 13 - سال مالی صندوقها از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند
ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که از تاریخ اجرای اساسنامه شروع و
به آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.
ماده 14 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول این اساسنامه مکلفند
در آخر هر سال تحصیلی صورت اسامی و وضع تحصیلی دانشجویان استفاده کننده از
کمک یا وام را به صندوق مربوط ارسال دارند و رییس صندوقها آخر هر سال
مالی گزارش اقدامات صندوقها را به تفکیک برای اطلاع دانشگاه ها و موسسات
عالی ارسال نماید.
ماده 15 - موجودی پایان سال صندوقها به عنوان موجودی اول سال به حساب
سال بعد منتقل خواهد شد و با رعایت مقررات این اساسنامه مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .
اساسنامه فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون تشکیل
صندوق رفاه دانشجویان پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی ، استخدام
و دارایی مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 22/12/1352 و پنجشنبه 23/12
/1352، به ترتیب در جلسات بیست و پنجم و بیست و ششم و بیست و هفتم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و
سازمانهای اداری ، دارایی و علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :