جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


حکم شماره : 3664 - 26 فروردین 1324

رای محکمه عالی انتظامی قضات
چون تعیین اجرت المثل هر ملکی از امور فنی ومحتاج به اعمال نظر کارشناس است وحتی اگرحاکم محکمه نیزخود دارای تخصص فنی وقادربه تشخیص باشد دراین قبیل از مواردکه جلب نظرکارشناس لازم است می بایست از اظهار نظرخویش خودداری نموده وتعیین میزان آن رابه کارشناس محول سازد و با عدم توافق طرفین درمیزان اجرت المثل مبادرت به اصدارحکم بر میزان معینی بدون مراجعه قبلی به کارشناس تخلف است .

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3664
تاریخ تصویب :
1324/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :