جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

دادنامه شماره : 59 - 23/10/1366

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه مدنی خاص که پس ازصدوراجازه ثبت واقعه ازدواج ورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر درصدوراجرائیه و دستوراجرای حکم تعلل نموده ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59
تاریخ تصویب :
1366/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :