جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 85 21/9/1369

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مفاد اصل 166 قانون اساسی و ماده 5 و بند4 ماده 153 و بند 9 ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد1122 و 1101 و 1119 و 1130 و 1092 قانون مدنی
رئیس دادگاه مدنی خاص درصدور حکم طلاق ( که زوجه بعلت عنن مطرح کرده بود ) بدون وصول اخطاریه خوانده وبدون حضوروی مرتکب تخلف شده است زیرا اگرمستند دادگاه عنن بود می بایست رای به اجازه فسخ نکاح می داد نه طلاق با تصریح استحقاق نصف مهر، و چنانچه رای صادره به ملاحظه شرط وکالت بلاعزل زوجه برطلاق خود درصورت بیماری زوج و احراز اصل اشتراط و بیماری زوج بوده لازم بود رای براجازه طلاق با ذکر مورد می داد و اگر به ملاحظه عسر و حرج بود با اشاره به استحقاق نصف مهریه به استناد ماده 1092 قانون مدنی در دوفرض اخیر رای صادر می کرد نه اینکه بصدورحکم غیرمستدل و غیرمستند و مبهم مبادرت نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1369/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :