جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

دادنامه شماره : 64 - 26/5/1374

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادرس دادگاه حقوقی یک علیرغم اینکه حضورمشاورراضروری وجلسات دادگاه را به همین علت تجدیدنموده ولی پس از حضور مشاورنیز اظهارنظر وی رانخواسته وپس ازاستعلام وضعیت ثبتی ملک مورد نزاع و اخذ توضیح ازخواهان ،بدون تعیین وقت ودعوت طرفین درهمان وقت نظارت رای داده و چون خواهان وکیل دادگستری نبوده وکالت وی را برای سایرخواهانهارد نکرده و به تکلیف مقرر دربند3 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی عمل ننموده و مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64
تاریخ تصویب :
1374/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :