جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 34 - 12/10/1368

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 127 تا 129 و 134 قانون آئین دادرسی مدنی ، رئیس دادگاه مدنی خاص که دردعاوی مطروحه بین زوجین وتعهدزوج برترک اعتیادش در دادگاه ،پس ازانقضاءحدودچهارسال ازطرح دعاوی و حدود10سال ازاعتیادزوج هیچگونه اقدامی درجهت ختم قضیه نکرده جز تجدیدجلسات بیمورد و خلاف قانون ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
34
تاریخ تصویب :
1368/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :