جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 28 - 28/8/1368

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 21 و 127 و 146 و 147 و 165 و 166 قانون آئین دادرسی مدنی ،
رئیس دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به موضوع خارج ازصلاحیت محلی و تجدید بیموردجلسات دادگاه ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1368/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :