جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

به : تمامی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور
دستور العمل شماره 1817-56/16312-1 مورخ 6/10/1371
موضوع :ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
کد
تذکر :
باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استاندارد های اجرائی طرحهای عمرانی این دستور العمل از نوع یک مذکور درماده هفت آئین نامه دریک صفحه صادر میگردد. تاریخ مندرج در ماده 8آئین نامه در مورد این دستور العمل 1/1/1372 می باشد. به پیوست نشریه شماره 123 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی این سازمان تحت عنوان ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور موظفند از تاریخ 1/1/1372 مفاد نشریه یاد شده را در طرح و محاسبه مخازن آب زمینی که هزینه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین می شود ،رعایت نمایند.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بو دجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
1817
تاریخ تصویب :
1371/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :